Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165165
Dobrý den. Jmenuji se Milan Korba. Koupil jsem jsem starší dům v Šumperku. Potřeboval bych poradit se zateplením a snížením energetické náročnosti u domu. s pozdravem MIlan Korba.
Dobrý den,

provedení zateplení a energeticky úsporných opatření na rodinných i bytových domech je environmentálně, ekologicky i ekonomicky prospěšná, vhodná a podporovaná činnost.

Zateplení a energeticky úsporná opatření by měly být odborně provedeny a musí splňovat legislativně předepsané parametry a požadavky.
Na podporu jejich provedení je vypsáno několik dotačních titulů, viz. níže:

Pro rodinné domy je určena dotace "NZÚ Rodinné domy“, viz https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.
Podporována jsou opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Z hlediska možností opatření a stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti vlastněného rodinného domu je obecně možno získat dotační podporu na :
zateplení - a to v rozsahu dílčí, základní nebo optimální,
výměny zdrojů tepla,
přípravu teplé užitkové vody,
fotovoltaické systémy,
systémy řízeného větrání,
využití tepla z odpadní vody,
hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
instalaci stínicí techniky,
zelené střechy,
nabíjecí stanici pro e-mobilitu.

V případě kombinace výše uvedenou výzvou podporovaných energeticky úsporných opatření je navíc možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této výzvě budou přijímány od září 2023 (příjem stávajícího kola výzvy NZÚ Rodinné domy byl v červnu ukončen).
Podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny v pokynech "NZÚ RD Závazné pokyny“ .
Pro získání dotace na zateplení z "NZÚ Rodinné domy" musí provedená energeticky úsporná opatření splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 13 dotačních podmínek).
Dosažená úspora energie k titulu zateplení se dokladuje v odborném posudku autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .
Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a dále také předepsaným rozsahem projektu provedení zateplení a souvisejících úprav.
Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.
Obsah odborného posudku pro výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. je podrobně řešen v podmínkách dotace.
Provedení zateplení a energeticky úsporných se dále dokládá vynaloženými náklady realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně odborného posudku s předepsanou projektovou přípravou.
O dotaci je nutno požádat elektronicky stanovenou formou a je nutno ji doložit požadovanými podklady. K žádosti je nutno doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Výhodné je využití širšího souboru energeticky úsporných opatření (viz možnosti výše).

Pro posouzení možností a stanovení rozsahu konkrétních energeticky úsporných opatření je účelné zpravování návrhu možností energetických úspor.

Pro případné stanovení a posouzení přínosu úspor zateplení a uvažovaných případně doporučených energeticky úsporných opatření doporučuji - a je účelné - zpravování návrhu možností energetických úspor - formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout také speciální konzultace typu „návrh energetických opatření“ (NEO) a to na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného Vámi zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat výše uvedený návrh energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování co a jak realizovat.
Uvedený návrh energetických opatření NEO však neobsahuje detailní konkrétní výpočty a nenahrazuje odborný (energetický) posudek. Slouží ke zvýšení informovanosti pro rozhodování majitele domu o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření.

Pro rodinné domy je od září 2023 nově dále vypsán dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce" - žádosti k němu budou přijímány od září 2023.
Tento dotační titul, na rozdíl od "NZÚ - Rodinné domy" výslovně požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení celého domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporou dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Oproti titulu "NZÚ Rodinné domy" má titul "NZÚ Oprav dům po babičce" motivačně zvýšené dotační příspěvky na jednotlivé položky i příspěvek celkem.

(Pro rodinný dům je určen také dotační titul programu "NZÚ Light", který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.)

Pro kategorii bytových domů je určen dotační titul "NZÚ bytové domy" který poskytuje obdobně širokou škálu dotačních možností – podrobněji viz. https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/ .
NZÚ Bytové domy podporuje komplexní nebo dílčí zateplení, na výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a výsadbu komunitní zeleně.
Pro dosažení dotace na zateplení je provedenými opatřeními nutno splnit předepsané parametry a předepsanou úsporu neobnovitelné energie min. 10 % (viz. str. 12 dotačních podmínek).
Úspora se dokladuje autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně novým průkazem energetické náročnosti po provedených opatřeních. Fyzické provedení se dokládá odborným posudkem a náklady, které se dokládají nákladově způsobilými fakturami. Dotace může být až 50 % celkových nákladů. Finanční dotace je poskytována ex-post, po provedení, žádost se podává před i po provedení, viz podmínky na odkazu https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/ .
Po předběžné obhlídce a dle zkušeností předběžně odhaduji, že zateplení stropů suterénu a výměna sklepních oken nebudou s vysokou pravděpodobností pro dosažení požadované úspory energie (dle požadavků „NZÚ bytové domy“ ve výši minimálně 10 procent ) dostačující.

Pro vypracování odborného posudku, tj. potřebného rozsahu projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu.

Poznámka - dle pravidel Ekis je tato poradna i-Ekis určena pro obecnou poradenskou činnost v oblasti zejména energetiky staveb, energetických úspor, snižování spotřeby energií, cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností NZÚ na podporu energetických úspor.
Poptávky, zpracování a podávání cenových a obchodních nabídek na vypracování energetických průkazů, odborných posudků atd. je v případě potřeby nutno řešit přímou komunikací s oslovením mimo tuto internetovou poradnu.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar M- Ekis , ES MPO 1410