Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.24 / dotaz č. 181973
Dobrý den. Chtěl bych čerpat dotace na výměnu oken a dveří v rodinném domě. V suterénu jsou nová okna s trojsklem. 1NP jsou plastová okna s dvojsklem z roku 2006, ale jsou špatná. Ve 2NP jsou ještě stará dřevěná okna. Zaludnost je v tom, ze ve 2NP se bude měnit pozice oken a v 1NP pozice vstupních dveří, kde se bude přistavovat veranda. Také bych chtěl zvážit zateplení fasády a rekuperaci, ale potřeboval bych vědět, kolik bych reálně mohl dostat a na základě toho bych si nechal spočítat nabídky. Děkuji.
Dobrý den pane Mrlino,

pro vlastníky rodinných domů je pro podporu dílčích energeticky úsporných opatření určen dotační titul „NZÚ rodinné domy“.
Podporována jsou energeticky úsporná opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil).

V případě kombinace výše uvedených (touto výzvou podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.
Žádosti k této aktualizované výzvě jsou přijímány od konce září 2023.

Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny např. v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“, který je k dispozici na předmětné internetové adrese NZÚ - Rodinné domy .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Pro získání dotace NZÚ Rodinné domy na zateplení, výměnu oken a venkovních dveří musí provedená energeticky úsporná opatření splnit minimální předepsané technické parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory (detailněji viz. str. 13 dotačních podmínek).

Dosažená úspora energie k titulu zateplení a výměny oken a venkovních dveří se dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku a autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav. Rozsah odborného posudku pro zateplení je uveden v podmínkách na str. 10 – viz https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Podmínky získání dotace pro řízené větrání (s rekuperací) , případně výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku atd. jsou podrobně řešeny v podmínkách dotace - jsou zde uvedeny požadované technické parametry a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Provedení energeticky úsporných opatření se jejich po realizaci dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku.

Pro rodinné domy je nověji dále určen dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce.
Tento dotační titul požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve které žadatel také bydlí Výhodou je zde možnost možnost zálohové platby.

(Poznámka - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.)

Pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu a navrženého stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), a to zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který po případné konzultaci a směrování může být upřesněním při celkovém rozhodování.

DOPORUČENÍ
Pro předběžné stanovení a posouzení přínosu úspor případného zateplení obálky budovy, výměny oken a případně dalších energeticky úsporných opatření doporučuji zadat zpravování návrhu možností energetických úspor formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout speciální konzultace a případně i Návrh energetických opatření (zkratka NEO)a to na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat celkový návrh a cenovou kalkulaci nákladů a energetické úspory z titulu možných energetických opatření (NEO) pro lepší orientaci při rozhodování zda a co připravit pro realizaci.
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný (energetický) posudek a neobsahuje přesné konkrétní výpočty. Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech.

POZNÁMKA
Pokud budou současně prováděny stavební úpravy s přístavbou verandy, bude nutno vypracovat projekt předepsaného stupně a vyřídit potřebné povolení přístavby dle platné legislativy (pravděpodobně územní souhlas a ohlášení stavby).


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410