Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.1.24 / dotaz č. 183067
Posílám Vám dotaz ohledně vytápění a následného Vám zpracování PENBu. Naše myšlenka je vytápět dům tepelným čerpadlem a alternativní doplňkovým zdroj budou krbová kamna (akumulační nebo konvekční) umístěná v obývacím pokoji. Parametry RD by měli dostat dům do skupiny NED. Kdyby Vás napadl jiný způsob vytápění domu, tak to můžeme probrat. Provedl jsem si výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou a celková ztráta vyšla 5 kW (3,2 kW ztráta prostupem, 1,8 kW větráním, u větrání jsem počítal 5 osob v RD).
Děkuji
Dobrý den,

navržené vytápění s TČ jako hlavním zdrojem tepla pro vytápění (a dílčí ohřev TUV) se mi v daných podmínkách jeví jako vhodné.
Použití krbových kamen (splňujících stávající požadavky na ekologii a energetickou účinnost) jako doplňkového zdroje tepla se v kontextu poskytnutých informací jeví také jako vhodné.
Doporučuji dále ke zvážení FVE panely (cca 20 m2) pro ohřev TUV a možnost přitápění (výhodné hlavně v přechodném období jaro - podzim).
Systém vytápění - doporučuji ke zvážení vytápění teplovodní podlahové.
Bude potřeba vhodného systému MaR - TČ, FVE, případně zvážit možnost regulovaného dohřevu TV krbovými kamny (dohřev TV krbovými kamny má dílčí výhody i dílčí nevýhody).

Pro stavební povolení je nutné vypracování předepsaného energetického posouzení formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).
Pro tento účel je obecně nutno provést detailní posouzení
- skladeb stavebních konstrukcí (zejména teplosměnné obálky),
- stavebně technické infrastruktury a
- provést vyhodnocení a potřebné energetické výpočty a hodnocení.
Rozsah prací pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho technické infrastruktury a zařízení.
V daném případě novostavby je potřeba mít k dispozici platnou projektovou dokumentaci předmětného domu ve stupni DSP.

Zpracování PENB dle stávající legislativy obsahuje i pro novostavbu také návrh energeticky úsporných opatření (pro posun stavby o jednu třídu, pokud není novostavba dle projektu již ve třídě A).
Tento návrh může být po případné konzultaci a směrování využit při celkovém rozhodování a případném upřesnění.

DOPORUČENÍ

Pro předběžné stanovení a posouzení velikosti a přínosu energeticky úsporných opatření doporučuji zadat zpravování návrhu možností energetických úspor formou poradenství EKIS a M-EKIS, které může zahrnout speciální konzultace a případně i Návrh energetických opatření (zkratka NEO) a to na základě žádosti o vypracování (vypracování je zdarma).
Prostřednictvím EKIS je tedy možno u mě (nebo u jiného zvoleného specialisty Ekis) zadat zdarma vypracovat celkový návrh a cenový propočet nákladů a energetické úspory z titulu možných energeticky úsporných opatření (tzv. NEO) pro lepší orientaci při rozhodování zda a co připravit pro realizaci.
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný (energetický) posudek ani PENB a neobsahuje přesné konkrétní výpočty.
Zvýší však Vaši informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech.

K MOŽNOSTI DOTACÍ

záměr dle Vašeho dotazu a popisu spadá pod dotační titul NZÚ - Rodinné domy - 4.2 Oblast B – NOVOSTAVBA.
V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou
energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.
Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům.
Jednotková výše podpory je 535 000,- Kč.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení dotačním titulem stanovených technických parametrů a to:
Měrná roční potřeba tepla na vytápění
EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 0,6 ER
Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy
U [W.m-2.K-1] ≤ 0,6 UR,j
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Klasifikační třída** A
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby
n50[1.h-1] ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
θai,max [°C] ≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Ano

Pro dotaci novostavby z NZÚ je tedy (kromě dalších výše uvedených) pevná podmínka,
že novostavba musí obsahovat – citace z podmínek NZÚ pro novostavby :

Povinnou instalaci systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, kdy
minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu
stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI - Passive
House Institute.

Z předaných podkladů není zřejmé, zda Váš záměr RD bude obsahovat výše uvedený systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla s parametry dle výše uvedeného.
Pokud ano, je možno po kontrole splnění ostatních požadovaných parametrů dle podmínek požádat o dotaci NZÚ - Rodinné domy - 4.2 Oblast B – NOVOSTAVBA.
Pokud systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla s parametry dle výše uvedeného nebude realizován, dotace NZÚ – Novostavba bohužel nebude dosažitelná.

S přáním hezkého dne Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410