Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.24 / dotaz č. 185967
Dobrý den,
Potřeboval bych pomoci s dotacemi a zjistit jaké mám možnosti čerpání, při rekonstrukci celého domu.

Na domě budeme dělat tyto úpravy:

Nové podlahy včetně zateplení+podlahové topení
Výměna kotle 1. Třídy za tepelné čerpadlo
Zateplení stropů
Zateplení fasády

Je možné vypracovat technický návrh možností energeticky úsporných opatření a návrh případného postupů pro získání dotací.

Děkuji za odpověď
S pozdravem
Dobrý den,,

pro majitele rodinných domů je pro podporu (celkových i dílčích) energeticky úsporných opatření je určeno několik dotačních titulů.

1.Dotační titul „NZÚ rodinné domy“.
Podporuje energeticky úsporná opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Tento dotační titul podporuje celkové i dílčí opatření, požaduje ovšem jako základní podmínku pro podporu provedení ( i dílčích částí ) zateplení domu
-dosažení předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení a
-dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 10 % oproti výchozímu stavu,
pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou pak požaduje dosáhnout úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.

2. Dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce.
Tento titul je zaměřen na podporu komplexních energeticky úsporných opatření na rodinných domech, kdy jako základní podmínku požaduje provedení celkového komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel také bydlí. Výhodou oproti standardní NZÚ rodinné domy je zde možnost více bonusů a možnost zálohové platby.

3. Dotační titul programu NZÚ Light,
který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.)

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení a výměnu zdroje tepla vašeho domu budete potřebovat odborný posudek a jako jeho součást (viz. níže) budete potřebovat vypracování určitého rozsahu projektové dokumentace autorizovaným projektantem - jednak jako podklad pro kvalifikované energetické výpočty a hodnocení z titulu požadavků NZÚ (viz. podmínky pro získání dotace v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“ v příloze, bod 7 a citace níže) a jednak z titulu požadavků stavebních předpisů pokud budete zasahovat do nosných konstrukcí nebo měnit vzhled domu (dle platných stavebních předpisů).

7 ODBORNÝ POSUDEK
7.1 Základní podmínky
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4. - odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše podpory. - odborný posudek pro oblasti podpory A a B se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení. 7.2 Oprávnění zpracovatelé 7.2.1 Oprávnění zpracovatelé odborného posudku Oblasti podpory (A, B) o Projektová dokumentace - Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru nebo specializaci dle typu podporovaného opatření.

7.3.1 Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast A – ZATEPLENÍ - Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
- Minimální rozsah výkresové části:
o situaci stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
o půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
o charakteristické řezy,
o zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

Pro řešení doporučuji obrátit se na Vám blízkého projektanta s volnou kapacitou.

Rekapitulace možností podpory z dotačního titulu NZÚ Rodinné domy
Pro snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu „NZÚ rodinné domy“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální (dle celkového rozsahu zateplení)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání,
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil). //

V případě kombinace výše uvedených ( výzvou NZÚ RD resp. Oprav dům po babičce podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.

Detailní podmínky pro získání této dotace jsou uvedeny např. v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“, který je k dispozici na předmětné internetové adrese NZÚ - Rodinné domy .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Pro získání dotace NZÚ Rodinné domy na zateplení (včetně výměny oken a venkovních dveří) musí provedená energeticky úsporná opatření, jak řečeno výše, splnit minimální předepsané technické parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory (detailněji viz. str. 13 dotačních podmínek).

Dosažená úspora energie k titulu zateplení a výměny oken a venkovních dveří se dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku (viz. výše) a autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav (viz. výše).

Podmínky pro případné získání dotace pro výměnu zdroje tepla, řízené větrání (s rekuperací) , případně , fotovoltaiku atd. jsou podrobně řešeny v podmínkách dotace - jsou zde uvedeny požadované technické parametry zařízení a doklady, stejně jako obsah odborného posudku k těmto položkám, který nutno přiložit.

Provedení energeticky úsporných opatření se po jejich realizaci dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku + bonusy.

Pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu a navrženého stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno buď vycházet z autorizovaného projektu nebo provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), a to zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho příslušenství. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který po případné konzultaci a směrování může být vodítkem při celkovém rozhodování.

// Předběžným propočtem a odborným odhadem je při dostatečné úrovni dostupných informací a věcných podkladů je možný odborný odhad úrovně splnění energetických dotačních požadavků a výše dosažitelné dotace z dotačního titulu NZÚ - RD a případně titulu Oprav dům po babičce (vypracování tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis) .
Výše uvedený celkový návrh NEO standardně obsahuje cenovou kalkulaci nákladů a energetické úspory z titulu možných energetických opatření.
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty. Zvýší však informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech. //

POZNÁMKA
Pokud budou současně prováděny další stavební úpravy , bude nutno dle rozsahu těchto úprav vypracovat projekt předepsaného stupně a vyřídit potřebné povolení dle platné legislativy (pravděpodobně územní souhlas a ohlášení stavby).


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410