Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.24 / dotaz č. 188897
Dobrý den, na rodinném domě z 50tých let bez fasády bych potřeboval udělat zateplenou fasádu, vyměnit dřevěná kastlová okna za plastová a případně vyměnit kotel tř. 1. Jaké podmínky musím splnit, abych mohl čerpat dotaci Oprav dům po babičce? Existuje seznam firem, na které bych se s vypracováním žádosti mohl obrátit? Děkuji.
Dobrý den,,

dotační titul NZÚ OPRAV DŮM PO BABIČCE
je učen pro podporu komplexních energeticky úsporných opatření na rodinných domech, kdy jako základní podmínku požaduje provedení celkového komplexního zateplení a optimalizace vytápění a technických zařízení domu s dosažením předepsaných technických parametrů vytápění a zateplení, dosažení celkové úspory dodané energie do budovy ve výši min. 10 % a dosažení celkové úspory neobnovitelné energie ve výši min. 30 % oproti výchozímu stavu.
Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel také bydlí.
Výhodou oproti standardní NZÚ Rodinné domy je možnost více bonusů a možnost zálohové platby. Podporuje energeticky úsporná opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Pro rodinné domy je dále určen dotační titul „NZÚ RODINNÉ DOMY“,
který podporuje celkové i dílčí opatření k energetickým úsporám - dle dotačního soupisu podporovaných opatření.
Jako základní podmínku pro podporu provedení zateplení domu ( i jeho dílčích částí ) požaduje:
- dosažení dotací předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení a
- dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 10 % oproti výchozímu stavu.
Pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou pak požaduje dosáhnout dosažení celkové úspory dodané energie do budovy ve výši min. 10 % a dosažení celkové úspory neobnovitelné energie ve výši min. 30 % oproti výchozímu stavu.

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení je potřebný odborný a jako jeho součást je potřebné také vypracování určitého předepsaného rozsahu projektové dokumentace autorizovaným projektantem - jako součást dotací požadované dokumentace k žádosti a jednak jako podklad pro energetické hodnocení z titulu požadavků NZÚ .
Pokud se zasahuje do nosných konstrukcí nebo se mění vzhled domu bude tento stavební projekt z Odborného posudku potřebný také dle platných stavebních předpisů.
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také skutečnost, že tato opatření splňují podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v dotačních podmínkách.
Odborný posudek slouží jako podklad pro určení výše podpory, pro oblasti podpory zateplení se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast zateplení:
- Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situace stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

Pro vypracování dotačně požadovaného rozsahu výkresů stávajícího a nového stavu doporučuji obrátit se na Vám blízkého projektanta s volnou kapacitou. Zpracování energetické části je možno poptat u energetických specialistů s volnou kapacitou dle Vaší potřeby .

V případě kombinace podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.

Detailní podmínky pro získání výše uvedených dotací jsou uvedeny např. v dokumentu „NZÚ RD Oprav dům po babičce - Závazné pokyny“, který je k dispozici na předmětné internetové adrese NZÚ RD Oprav dům po babičce .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a k žádosti je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Dosažená úspora energie z titulu optimalizace vytápění, technických zařízení a zateplení a výměny oken se dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku (viz. výše) a to autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení, souvisejících úprav (viz. výše) a předepsaný rozsah dokumentace energeticky úsporných technických zařízení.

Náklady provedení energeticky úsporných opatření se po jejich realizaci dále dokládají konkrétními vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek a projektovou přípravu (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku + bonusy. Cena vlastní práce není dotací kryta.


S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410