Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.4.24 / dotaz č. 192826
Dobrý den, chci se zeptat na vypracování návrhu energeticky úsporných opatření a možnosti využití dotací za účelem částečné rekonstrukce staršího RD. Rekonstrukce se týká zejména oblasti zateplení a rekuperace. Potřebuji poradit, který dotační program bychom mohli využít, jaké podmínky při rekonstrukci bychom museli splnit a o jakou finanční podporu bychom mohli případně žádat.
děkuji
Dobrý den,

pro dotační podporu provedení energeticky úsporných opatření rodinného domu je možno využít:

Dotační titul „NZÚ rodinné domy“ podporuje realizaci celkových i dílčích energeticky úsporných opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Tento dotační titul požaduje pro udělení podpory provedení zateplení ( i dílčích částí ) splnění podmínek
- Dosažení a doložení předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení.
- Dosažení a doložení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 10 % oproti výchozímu stavu odborným posudkem.
- Pro podporu celkového zateplení s vyšší dotační sazbou se požaduje dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu s doložením odborným posudkem.

Dotační titul „NZÚ Oprav dům po babičce“ je zaměřen na dotační podporu komplexních energeticky úsporných opatření na rodinných domech, kdy jako nutná podmínka je požadováno provedení celkového komplexního zateplení domu se splněním předepsaných technických parametrů zateplení a současně dosažení celkové úspory dodané neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu s doložením odborným posudkem . Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel také bydlí. Výhodou oproti standardní NZÚ rodinné domy (výše) je zde možnost více bonusů a možnost získání zálohové platby.

(Dotační titul programu „NZÚ Light “ je dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení - což zřejmě není Váš případ.)

Pro snížení energetické náročnosti rodinných domů je možno z dotačního titulu skupiny „NZÚ“ získat dotace na :
- zateplení - a to dílčí, základní nebo optimální resp. komplexní (dle celkového rozsahu zateplení)
- výměnu zdroje tepla
- přípravu teplé užitkové vody
- fotovoltaické systémy
- systém řízeného větrání (s rekuperací),
- využití tepla z odpadní vody,
- hospodaření s dešťovou a odpadní vodou,
- instalaci stínicí techniky,
- zelenou střechu,
- ekomobilitu (nabíjecí stanice pro elektromobil).

Při kombinaci výše uvedených energeticky úsporných opatření je možnost získat dotační bonusy.

Detailní podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v dokumentech „ Závazné pokyny“ u jednotlivých titulů NZÚ, které jsou k dispozici na internetové adrese NZÚ.

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ (RD a Oprav dům po babičce) žadatel potřebuje odborný posudek a jako jeho součást také vypracování předepsaného rozsahu projektové dokumentace autorizovaným projektantem - jednak jako podklad pro kvalifikované energetické výpočty a hodnocení z titulu požadavků NZÚ a jednak z titulu požadavků stavebních předpisů pokud se současně jedná o přístavbu, nástavbu nebo se zasahuje do nosných konstrukcí nebo se mění vzhled domu (v rozsahu dle platných stavebních předpisů).

Vypracování předepsaného energetického posouzení výchozího a navrženého stavu stavby formou průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) vychází z autorizovaného projektu případně je nutná detailní obhlídka, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizace), a to zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho příslušenství.
Vypracování PENB dle požadavků stávající legislativy obsahuje také návrhy energeticky úsporných opatření.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro doložení žádosti o dotaci NZÚ - pro oblast zateplení:
- Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Požadované výkresy:
- situace stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a k žádosti je nutno doložit Odborný posudek a požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas všech spolumajitelů domu.

Energeticky úspornými opatřeními dosažená úspora energie se k titulu zateplení a výměny oken a venkovních dveří dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku (viz. výše) a autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Věcné provedení energeticky úsporných opatření se pro získání podpory po jejich realizaci dále dokládá fotodokumentací a vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku NZÚ + kombinační bonusy.

Při dostatečné úrovni dostupných informací a věcných podkladů je možný odborný odhad dosažitelné úrovně dotace - a to porovnáním energetických úspor realizací Vašeho záměru s požadavky parametrů z dotačního titulu NZÚ - RD (případně z titulu Oprav dům po babičce) a to vypracováním tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis (tento NEO lze objednat u mě, případně u někoho z kolegů služby Ekis).
Tento návrh NEO (jak popsáno výše) standardně obsahuje rámcový propočet nákladů a kalkulaci energetické úspory z titulu navržených resp. zadaných energeticky úsporných opatření a poskytuje informace pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření, o jejich přínosech, nákladech a návratnosti. Nenahrazuje však PENB ani odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410