Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.4.24 / dotaz č. 194074
Dotace na Novostavbu NZÚ
Dobrý den,

níže předkládám souhrn základních informací k dotačnímu titulu NOVOSTAVBA RD - možnosti a podmínky dotačního titulu NZÚ - Rodinné domy, aktualizace titulu únor 2024

Tento titul podporuje výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.
Neposkytuje podporu na stavby pro rodinnou rekreaci - ani v případě, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Výše dotace je stanovena pevnou fixní částkou podpory na jeden rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností
využívající obnovitelné zdroje energie a to 535 000,- Kč na 1 novostavbu RD.

Podmínkou pro poskytnutí předmětné podpory je dosažení předepsaných dotačních technických parametrů, zejména:

Provedení stavby v kategorii Pasiv+
Měrná roční potřeba tepla na vytápění ... EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20
Primární energie z neobnovitelných zdrojů ... EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 0,6 ER
Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy ... U [W.m-2.K-1] ≤ 0,6 * UR,j/ fR
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy ... klasifikační třída** A
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby ... n50 [1.h-1] ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období ... θai,max [°C] ≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze současně čerpat podporu
z jiných oblastí podpory.

Žadatelem o podporu NZÚ na novostavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním
vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil při splnění všech
podmínek dotačního programu.

Stavebník dotací podporované novostavby RD je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

Splnění požadavku na nepřekročení maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem
o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s předepsanou metodikou měření průvzdušnosti.

V případě, že součástí projektu stavby je garáž, musí být v projektové dokumentaci a energetickém
hodnocení navržena jako nevytápěný prostor a takto také realizována.

Povinný větrací systém musí zajišťovat rekuperační větrání venkovním vzduchem všech obytných a dalších
místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně novostavby RD .

Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splňovat energetické požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb.,
o energetické náročnosti budov, v platném znění, a to požadavky pro budovu s téměř nulovou
spotřebou energie platné po 1. 1. 2022.

V případě výstavby nového rodinného domu ve zvláště chráněném území je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody a
krajiny.

Podporu z této výzvy programu NZÚ - RD Novostavba lze poskytnout žadateli pouze jednou
za dobu trvání programu Nová zelená úsporám, včetně předchozích výzev.

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na
350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Nejsou podporovány Novostavby rodinného domu využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj tepla se spalováním
fosilních paliv - včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení podpory se nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem vyžívající uvedená paliva.

Montáž výplní otvorů musí být provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na
zabudování.

Barva nové fasády domu musí být navržena a provedena z barevných odstínů vzorníku NCS
(k dispozici na webových stránkách programu NZÚ) nebo z odstínů podobných, přičemž takový podobný odstín musí splňovat
maximální možnou odchylku ΔE 5 od některého z odstínů výše uvedeného vzorníku NCS11.
Pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací
dokumentace obce, požadavek výběru odstínu dle vzorníku NCS neplatí.

Na provádění novostavby musí být vypracován ODBORNÝ POSUDEK,

ze kterého je jednoznačně patrný rozsah a způsob provedení stavby se splněním podmínek stanovených závaznými pokyny a který slouží jako podklad pro určení a výši podpory.
Odborný posudek pro oblast podpory Novostavby RD se skládá z :
- projektové dokumentace a
- energetického hodnocení.

Projektová dokumentace musí být vypracována autorizovaným projektantem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě .

Energetické hodnocení musí být vypracováno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10
odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v plat. znění, ke zpracování průkazu energetické náročnosti.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast NZÚ -RD NOVOSTAVBY:

- Souhrnná technická zpráva nebo technická zpráva v souladu s přílohou č. 12 vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Situační výkresy znázorňující umístění a orientaci stavby, v případech, kdy je to pro zpracování
energetického hodnocení relevantní, také sousední zástavbu (situace, vzdálenosti a výšky),
- markantní porosty stromů a terénní vyvýšeniny působící horizontální zastínění.

Jednotlivé výkresy musí obsahovat podrobnosti uvedené v příloze č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Situaci sousední zástavby, porostů či
terénních vyvýšenin není nutné dokládat v případě, že jsou parametry stínění zvoleny dle
tabulkových hodnot.
Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení musí obsahovat výkresy
v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření a energetického hodnocení.

Jednotlivé výkresy musí obsahovat podrobnosti uvedené v příloze č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, minimálně:
- půdorysy jednotlivých podlaží,
- charakteristické řezy,
- část „technika prostředí staveb“, ve které musí být obsažena dokumentace příslušných
relevantních profesí dle rozsahu instalovaných zařízení a systémů – jedná se zejména o
systémy vytápění a přípravy teplé vody včetně jednotlivých energetických zdrojů;
systémy pro využití tepla z odpadní vody; systémy řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla; systémy pro výrobu elektrické energie, systémy chlazení, související
systémy měření a regulace.
- výkresy všech detailů na systémové hranici obálky budovy v měřítku min 1 : 10.

Rozsah požadovaných výkresových detailů novostavby:
- nároží obvodové stěny,
- napojení obvodové stěny u základu,
- napojení obvodové stěny na plochou střechu (atika),
- napojení obvodové stěny na šikmou střechu (u pozednice),
- napojení štítové stěny na šikmou střechu,
- napojení šikmé střechy na kleštiny (případně napojení šikmé střechy v hřebeni,
- ostění okna,
- nadpraží okna,
- parapet okna,
- ostění dveří,
- nadpraží dveří,
- práh dveří

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory Novostavba RD:

- Průkaz energetické náročnosti budovy (evidovaný v systému ENEX) a schematické nákresy
budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy
s protokoly výpočtů:
- protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1],
- protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé výplně otvoru zvlášť,
- protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K1]
- protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R,
- protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] obsahující
důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,
- protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie z neobnovitelných zdrojů
EpN,A [kWh.m-2.rok-1] obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu
výpočtu,
- protokol předepsaného výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C].

REALIZACE NOVOSTAVBY

Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

PŘÍMÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE

- Podporu bude poskytnuta na podporu úhrady přímých realizačních výdajů. Přímé realizační výdaje musí
být v souladu s dotačními pravidly a platnými právními předpisy.
- Přímé realizační výdaje jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací
novostavby, splňují podmínky programu.
- Přímé realizační výdaje musí být podloženy fakturou nebo jiným průkazným dokumentem.
- Přímé realizační výdaje jsou žadatelem uváděny samostatně.
- Přímé realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny a podloženy relevantním dokladem o úhradě.
- Mezi přímé realizační výdaje spadají také výdaje na projektovou přípravou a na ochranu životního prostředí.
- Součástí přímých realizačních výdajů jsou také náklady na vyhotovení odborného posudku,
na odborný technický dozor, revize a zkoušky nezbytné pro realizaci novostavby RD.

Všechny podmínky podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu předmětné novostavby RD
do katastru nemovitostí.

Podmínky pro případ NÁKUPU NOVÉHO RODINNÉHO DOMU v oblasti podpory:

Žadatelem může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům
zakoupila od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví došlo
v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.

Podporu nelze poskytnout v případě rodinného domu, na který již byla v rámci programu NZU
poskytnuta podpora na jeho výstavbu nebo jiné opatření.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410