Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.1.11 / dotaz č. 25647
Dobrý den pane Šafaříku,
před dvěma roky jsme byli na Vaší přednášce ohledně zateplování a získání dotací na rodinné domy. Stavíme rodinný dům a jako hlavní zdroj topení chceme instalovat tepelné čerpadlo. K montáži by mělo dojít letos. Pro stavební povolení jsme si museli nechat vypracovat štítek energetické náročnosti budovy. Je možné s výsledkem "A" získat na pořízení tepelného čerpadla dotaci?
Za odpověď Vám předem děkuji.
S pozdravem
Dobrý den,
a) máte pravdu, že jsem v začátcích seznamování s programem Zelená úsporám ve smyslu Směrnice MŽP č.9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky vedl několik prezentací. Též předpokládám, že z různých informačních zdrojů jste obeznámen se stávajícím přerušením příjmu žádostí o podporu z programu Zelená úsporám (v programu Zelená úsporám probíhá od 31. 10.2010 stále kontrola přijatých žádostí, podle předběžných odhadů SFŽP je možné očekávat převis mezi 3 až 5 miliardami korun), z toho důvodu Vám doporučuji sledovat informace, které lze zjišťovat např.: na webových stránkách www.zelenausporam.cz, příp. sfzp.cz.
b) z hlediska záměru vaší novostavby je stavební úřad povinen vyžádat si od stavebníka k žádosti o udělení stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), m.j. zpracovaný "Průkaz energetické náročnosti budovy" dle § 6 vyhlášky č. 148/2007 Sb., ze dne 18. června 2007, o energetické náročnosti budov. Podmínkou je dosažení energetické náročnosti budovy minimálně v klasifikační třídě "C". Pokud tedy parametry projektu vašeho rodinného domku splnily klasifikační třídu "A" uvedené vyhlášky (hodnota měrné vypočtené roční spotřebu energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy vaší novostavby je porovnána s referenční budovou dle přílohy č. 3 vyhlášky), což v klasifikační třídě "A" znamená, že tato hodnota nepřekračuje 51 Wh/(m2.rok), ve slovním vyjádření energetické náročnosti budovy je hodnocena jako mimořádně úsporná.
c) z pohledu výše citované Směrnice MŽP č.9/2009 lze v rámci úspor energie na vytápění žádat o dotaci na novostavbu v části "B" programu Zelená úsporám - výstavba v pasivním energetickém standardu, kde však podmínkou je dosažení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění do 20 kWh/m2 podlahové plochy.
d) žádost o podporu z Vašeho pohledu lze podat v části "C" programu - využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, resp. podoblasti "C.2", instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů (rodinný dům, stavba pro bydlení, kde je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení), kde je též podmínka dodržení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy max. 55 kWh/m2 podlahové plochy. U tepelných čerpadel je dále stanoven minimální topný faktor a žadatel podává čestné prohlášení o provozování a udržování nového zdroje podpořeného v programu po dobu 15ti let nebo jeho výměnu za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. Podpora je pak přidělována jako fixní částka (75,0 tis.Kč u TČ země - voda, voda - voda, resp. 50,0 tis.Kč u TČ vzduch - voda) na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Žádost o podporu se podává před zahájením realizace opatření, v jejím průběhu nebo do 12ti měsíců po jejím ukončení uvedením zařízení do trvalého provozu doloženým příslušným protokolem. Systémy a výrobky použité v rámci realizace musí být registrovány v Seznamu výrobků a technologií a instalace zařízení musí být realizována firmou registrovanou v Seznamu odborných dodavatelů (oba seznamy zveřejněny na webových stránkách www.zelenausporam.cz). Žádosti o podporu se přijímají do 31.12.2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu, s omezením stanoveném v bodu a) této odpovědi. V rámci dokladové části žádosti o podporu se dodává m.j. odborný posudek, projekt, krycí list, které musí být zpracovány autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě, příp. energetickým auditorem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
e) v souvislosti s přerušením příjmu žádostí o podporu z programu - viz bod a) lze v případě Vašeho rozhodnutí o možnosti využití programu Zelená úsporám v případě jeho znovuotevření zahájit přípravu a zpracování dokumentů a žádosti o poskytnutí podpory (pokud budete mít zájem, můžete s našimi zástupci střediska jednat i nadále).