Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.4.11 / dotaz č. 26559
Dobrý den, chci se zeptat jestli musí provozovatelé zdrojů CZT provádět pravidelné kontroly účinnosti kotlů podle vhlášky 276/2007 Sb.? Jedná se o střední a velké zdroje, kotle o výkonech 800 KW až 6000 kW a kogenerační jednotky.
K Vašemu dotazu pro provozovatele zdrojů CZT jak provádět pravidelné kontroly účinnosti kotlů podle vyhlášky 276/2007 Sb.

Pravidelná kontrola ( kotle nad 200 kW)
Vyhláška č. 276/2007 Sb. se omezuje pouze na kotle umístěné v těchto budovách (viz.
ustanovení par 1 vyhlášky)
Vyhláška č. 150/2001 Sb. se však vztahuje na všechny kotle nad 200 kW bez omezení jejich umístění
( vyhláška č. 150/2001 byla zrušena vyhl.349/2010, ale vyhl.349/2010 se nevztahuje na zařízení, k nimž bylo do nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů- to znamená, že stará zařízení není podle čeho posuzovat- tento nesoulad by měl zodpovědět asi právník jak na to)

Pravidelné kontroly nad 200 kW
Ustanovení zákona č. 406/2000S b.:
par 6 odst (4): U provozovaných kotlů spalující kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW je jich vlastník nebo provozovatel povinen
zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle prováděcího právního předpisu
(vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při
výrobě elektřiny a tepelné energie v platném znění- je uvedena tabulka)

Minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie
Veškerá zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí splňovat parametry vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovené vyhláškou č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů.
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda
6.4.2011