MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Programy podpory

V této sekci jsme pro vás připravili přehled programů finanční podpory, ze kterých jsou poskytovány dotace nebo půjčky na financování projektů v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o programy finanční podpory z veřejných zdrojů, tedy programy ministerstev a státních fondů, Evropské unie a krajů. Podrobné informace zde najdete k Programu EFEKT, který přímo spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další dotační a úvěrové programy zaměřené na oblast efektivního využívání energie, které zde však nemapujeme, spravují soukromé instituce - zejména některé banky a nadace.

Program EFEKT


EFEKT 2017 - 2021

Nově koncipovaný Státní program na podporu úspor energie na období 2017 -2021, dotační titul PROGRAM EFEKT

je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti
Po celé pětileté období budou podporovány investiční akce malého rozsahu (podprogram 1) a neinvestiční akce v podobě energetického poradenství, zavádění energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů, akcí a dokumentů na podporu úspor energie (podprogram 2).

Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Spravuje: Ministerstvo průmyslu a obchodu

další programy podpory a dotace na energetické projekty


PROGRAM ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví malého a středního podnikání v PRAZE

Dne 12. června 2017 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu z programu ENERG, ze kterého jsou poskytovány zvýhodněné úvěry na realizaci energeticky úsporných projektů v malých a středních podnicích na území Prahy.
Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání OZE v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z OP PIK.

Program je administrován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Plánovaná alokace výzvy 129 856 463 Kč

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2018
Spravuje: MPO

Program Úspory energie s rozumem

DOBRÝ PROJEKT ZNAMENÁ ÚSPORU ENERGIE A PENĚZ. NECHTE SI PORADIT JAK PŘIPRAVIT DOBRÝ PROJEKT A ZÍSKAT ZNÁMKU KVALITY Program Úspory energie s rozumem není klasický dotační program, ale je to nástroj, který může přispět ke snížení spotřeby energie přípravou a realizací kvalitních energeticky úsporných projektů. Plánujete rekonstrukci budovy? Zapojte se do programu Úspora energie s rozumem a získejte známku kvality garantovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Spravuje: MPO

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.
Spravuje: MPO - Agentura pro podnikání a inovace

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.
Spravuje: MŽP - SFŽP

Krajské kotlíkové dotace

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek - výzvy krajům.
O dotace mohou žádat také občané v hlavním městě.
Spravuje: Jednotlivé kraje administrují tyto dotace samostatně.

Operační program Praha - pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je mj. nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.
Spravuje: Hlavní město Praha

Operační program Doprava 2014-2020

Hlavním cílem OP D je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.
Spravuje: MD ČR

Program rozvoje venkova 2014-2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.
Spravuje: Státní zemědělský intervenční fond

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
Spravuje: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Komunitární programy COSME 2014-2020

Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských zemí EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami EU. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Evropská unie na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 – 75%. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program.
Spravuje: MF
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect