MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) je nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Upozorňujeme na změnu v přijímání dokumentů včetně listinných žádostí. Prostudujte si aktualizované znění Programu EFEKT.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021

(pdf, 692 kB).

INFORMACE O REGISTRACI DO PORTÁLU MZE PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠE DOSUD VYPLACENÉ PODPORY DE-MINIMIS PRO VAŠI FIRMU ZDE

Aktuální výzvy

č. výzvy:  11/2020

2F - Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2020

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2020
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2020 DO 16. ŘÍJNA 2020
č. výzvy:  2/2021

1A - Veřejné osvětlení 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2020
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 31. ŘÍJNA 2020
č. výzvy:  13/2020

1D - Příprava a realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s instalací inovativních prvků

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Předmětem dotace je příprava a realizace modernizace systému soustavy veřejného osvětlení v kombinaci s inovativními technologickými prvky pro širší městskou infrastrukturu. Opatření by měla cílit především na snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 16. ŘÍJNA 2020 DO 30. LISTOPADU 2020
č. výzvy:  5/2021

2C - Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na realizaci různých nástrojů a podkladů (produktů) v oblasti úspor energie, např. publikací, příruček, informačních materiálů, aplikací a pod.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020
č. výzvy:  4/2021

2B - kurzy, semináře 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 11. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020.
č. výzvy:  3/2021

2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.06.2021
Předmětem dotace je zpracování místní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb. Místní energetická koncepce však může být přínosem také pro další města, obce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ČERVNA 2021

Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020 společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 200050
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021 společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 20005031.10.2020 (Výzva 2/2021)
  1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla kraj, MČ, školská právnická osoba, obec, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
  1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
  1D Specifické a pilotní projekty MČ, obec, příspěvková organizace zřízená obcí či městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce či městské části 50005030.11.2020 (Výzva 13/2020)
PODPROGRAM 2
  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2020 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod. 500100
  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2021 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod. 500100
  2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2020 akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komora, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, obecně prospěšná společnosti, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, spolek akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 90
  2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021 akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komora, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, obecně prospěšná společnosti, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob, spolek akce s vložným 6000,- Kč/hodina

akce bez vložného 12000,- Kč/hodina
viz výzva30.11.2020 (Výzva 4/2021)
  2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2020 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob 20070
  2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob 3007030.11.2020 (Výzva 5/2021)
  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2020 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí 50070
  2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2020 kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, státní podnik, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejné nezisk. ústavní zdravotnIcká zařízení 20070
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
70
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2020 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
7016.10.2020 (Výzva 11/2020)
  2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021 obec, město, dobrovolný svazek obcí 4005030.06.2021 (Výzva 3/2021)
  2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020 kraj, statutární město, Praha kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
50
  2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020 nezisková organizace, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty 500090