MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Program EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) je nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Upozorňujeme na změnu v přijímání dokumentů včetně listinných žádostí. Prostudujte si aktualizované znění Programu EFEKT.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021

(pdf, 692 kB).

INFORMACE O REGISTRACI DO PORTÁLU MZE PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠE DOSUD VYPLACENÉ PODPORY DE-MINIMIS PRO VAŠI FIRMU ZDE

Osy podpor

I

OSA 1 Předprojektová příprava

+ Více

II

OSA 2 Poradenské činnosti

+ Více

III

OSA 3 Vzdělávání

+ Více

IV

OSA 4 Energetický management a koncepce

+ Více

V

OSA 5 Pilotní projekty

+ Více

Aktuální výzvy

č. výzvy:  7/2021

2E - Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021.
č. výzvy:  6/2021

2D - Energetický management 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2021
č. výzvy:  8/2021

2G_2 - Zpracování územní energetické koncepce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2021
Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost zpracovat ÚEK pro kraje a hlavní město Prahu vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., resp. zákona č. 406/2000 Sb.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021
č. výzvy:  12/2021

2I - Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření doporučených v energetických auditech a územních energetických koncepcích 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 10.10.2021
Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) a z územních energetických koncepcí zpracovaných dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu, nebo která byla identifikována v územní energetické koncepci.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 6. ZÁŘÍ 2021 DO 10. ŘÍJNA 2021
č. výzvy:  9/2021

2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2021
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 16. ŘÍJNA 2021

Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2021 společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 200050
1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla kraj, MČ, školská právnická osoba, obec, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení 200050
1D Specifické a pilotní projekty MČ, obec, příspěvková organizace zřízená obcí či městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce či městské části 500050
PODPROGRAM 2
2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2021 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod. 500100
2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2021 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob akce s vložným 6000,- Kč/hodina

akce bez vložného 12000,- Kč/hodina
viz výzva
2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021 akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob 30070
2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2021 kraj, podnikatel, obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel, dobrovolné svazky obcí 5007030.09.2021 (Výzva 6/2021)
2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2021 kraj, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, MČ, státní podnik, školská právnická osoba, obec, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejná nezisk. ústavní zdravotnická zařízení 3007030.09.2021 (Výzva 7/2021)
2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2021 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
7016.10.2021 (Výzva 9/2021)
2G_1 Zpracování místní energetické koncepce 2021 obec, město, dobrovolný svazek obcí 40050
2G_2 Zpracování územní energetické koncepce 2021 statutární město 4005030.09.2021 (Výzva 8/2021)
2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 2020 kraj, statutární město, Praha kraje, hl. m. Praha 200

statutární města 100
50
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2020 nezisková organizace, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, Podnikatelské subjekty 500090
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021 podle znění výzvy 10009010.10.2021 (Výzva 12/2021)