Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.5.24 / dotaz č. 194868
Dobrý den, prosím o radu zda je možné žádat o dotaci v rámci NZÚ. Rodinný dům, datum dokončení 31.12.1980. Před přibližně 20ti lety zatepleno 10cm, střecha bez zateplení, minulý rok nová plastová okna. Topení kotel na tuhá paliva. Majitel ne-senior.
1. Okna byla kupována v Polsku, montáž Polskou firmou. - může být pro dotaci?
2. Kolik stojí energetický posudek? K domu není žádné zkreslení. Jaké jsou přibližné nároky pro splnění podmínek dotace? Dokáže někdo takto odhadnout "od stolu" zda je dům splní?
3. Počítá se energetických opatření i možná instalace FVE? S wallboxem bychom se teoreticky dostali na dobrý kombinační bonus.
Děkuji
Dobrý den,

v případě, že chcete žádat o dotaci na výměnu oken, je možná v případě, že okna plní níže uvedené požadavky:

- Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Platby provedené před tímto datem (včetně záloh) nejsou způsobilým výdajem.
- Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy musí plnit požadavek Uw=Ud ≤ 0,6*Ur,j /fR (okna Uw ≤ 0,9 W/m2K a dveře Ud ≤ 1,0 W/m2K) - uvedený požadavek si můžete ověřit na certifikátu resp. technickém listu oken, který by vám měl doložit zhotovitel.
- Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 10 % - je nutné vyčíslit z výpočtu, který bude vycházet z porovnání ukazatele energetické náročnosti budovy stávajícího a navrhovaného stavu.
- Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok ≥ 10 % - je nutné vyčíslit z výpočtu, který bude vycházet z porovnání ukazatele energetické náročnosti budovy stávajícího a navrhovaného stavu.
- Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok ≥ 10 % - je nutné vyčíslit z výpočtu, který bude vycházet z porovnání ukazatele energetické náročnosti budovy stávajícího a navrhovaného stavu.
Jelikož vytápíte objekt kotlem na tuhá paliva, je rovněž nutné plnit požadavek na stávající zdroj:
V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

V případě, že okna nebudou postačující na splnění výše uvedených požadavků na energetickou náročnost budovy v navrhovaném stavu, je možné pak doporučit další z opatření, např. zateplení střechy, která jak uvádíte je prozatím bez zateplení. Uvedená kombinace (výměna výplní a zateplení střechy) je už možná navrhnout tak, aby plnila požadavky dotačního titulu NZU - Dílčí opatření. Je samozřejmě možné zvážit i vyšší kategorie podporovaných opatření, na které je však už potřeba počítat se zásahem do zateplené fasády, případně je potřeba počítat se zateplením podlahy. Případně zvážit kombinaci opatření z oblastí C - a to výměna zdroje na tuhá paliva v případě, že stávající kotel má emisní třídu nižší než 3. třída dle ČSN EN 303-5.

K bodu 3. - ano jedno z opatření podpory C je konkrétně C.3 instalace Fotovoltaických systémů, u které je pak možné uplatnit kombinační bonus, jelikož by se žádalo o oblasti podpory A a C.

Ideálním způsobem jak začít, je domluvit si osobní schůzku v některém konzultačním středisku EKIS. Konzultace EKIS obvykle zajišťují odborní poradci, kteří také bývají energetickými specialisty (tzn. osoby oprávněné ke zpracování např. průkazů energetické náročnosti budovy; dokumentů požadovanými dotačními programy). Obvykle také mají kontakty na lokální projektanty různých profesí. (Poznámka: střediska EKIS jsou povinna se řídit kodexem, který zakazuje osobní prezentaci. Nejsme proto schopni vám na tomto portálu sdělit, zda-li tyto služby a za jakou částku poskytujeme)