Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace k tématu: Vytápění

Malé zdroje znečišťování - legislativa, měření

Publikace se zabývá problematikou při ochraně ovzduší malých zdrojů znečišťování ovzduší, do jmenovitého výkonu 200 kW, které spalují plynná, kapalná a tuhá paliva. Vznikla na základě nově vydaného zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Vydáno:  2002
Autor:  Společenství kominíků ČR

Zásobení teplem maléhé sídlištního celku

Účelem této publikace je rozbor a zhodnocení celého tepelného hospodářství pro zásobení bytových domů na malém sídlišti. Zde popisovaný stav (výchozí i po zateplení) vychází z reality a závěrů energetických auditů bytových domů v lokalitě Podlesí ve Valašském Meziříčí. Ovšem uvedené řešení, tj. vlastní bloková kotelna pro skupinu bytových domů, je v ČR, zejména v menších městech, velmi rozšířené. Řešení je zpracováno tak, aby závěry bylo možno aplikovat i v jiných obdobných případech.
Vydáno:  2002
Autor:  Miroslav Škarpa a kol.

Systém řízení vytápění - software pro školy

Příručka k softwaru - Systém je primárně určen pro řízení vytápění objektů. Jeho úkolem je sledovat teplotu, veličiny které ji ovlivňují a nastavit topnou soustavu, aby bylo dosaženo hodnot nastavených (teploty) uživateli. Protože systém hodnoty uchovává a dále statisticky zpracovává je možné jej použít i ke sledování účinnosti systému.
Vydáno:  2001
Autor:  Stavoprojekta

Účinnost a energetické ztráty kotlů

Účelem tohoto produktu je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství s dosavadními praktickými zkušenostmi, které souvisí s návrhy a provozováním kotlů s kondenzací spalin pro různé případy technického použití v praxi. Při správném využívání (projekt, instalace, provoz) jsou kondenzační kotle významným přínosem pro úspory energie.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Modernizace zdravotně technických instalací

Publikace se věnuje zajišťování a návrhu opatření k úspoře tepla a vody při provádění modernizace zdravotně technických instalací. Publikace volně navazuje na dříve vydanou publikaci Modernizace tepelných soustav v
bytových objektech. V souvislosti s popisem tepelných soustav je v této publikaci podrobný popis návrhu zařízení pro ohřívání teplé vody, které má jako zdroj tepla teplonosné medium ze soustavy ústředního vytápění.
Vydáno:  2000
Autor:  Cech topenářů a instalatérů
« | 1 | 2