Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace k tématu: En. audity, en. průkazy a štítky budov

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

V textu jsou strukturovaně popsána jednotlivá typová opatření s tím, že nejdříve jsou formulovány kriteriální ukazatele, jejichž plnění je vyžadováno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jednotlivými prováděcími přepisy (viz kapitola 2). Pokud auditovaný systém nevyhovuje příslušnému ukazateli, je třeba, aby energetický auditor jednak konstatoval nevyhovující stav a jednak zpracoval příslušný návrh na opatření. Produkt je především určen energetickým auditorům, poradenským střediskům EKIS a zadavatelům
energetických auditů.
Vydáno:  2003
Autor:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Vícekriteriální hodnocení energetických auditů

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů a metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro
účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování
projektů v energetice - TESES.
Vydáno:  2003
Autor:  EkoWATT

Environmentální vyhodnocení v rámci energetických auditů

Cílem této informační brožury je poskytnout základní informace pro korektní provádění environmentálního hodnocení v rámci energetických auditů a diskutovat metodiku, která je pro environmentální vyhodnocení energeticky úsporných opatření využívána a alespoň částečně zaplnit informační mezeru v této oblasti.
Vydáno:  2002
Autor:  ENVIROS, s. r. o.

Metodika energetického auditu v zemědělství

V příručce jsou zpracovány specifika zemědělství z energetických hledisek. Zemědělský podnik je hodnocen nejen jako dodavatel a producent energie, ale jako spotřebitel energie. Zvláštní pozornost je soustředěna na spotřebu tekutých alternativních paliv. Závěrem je hodnoceno zemědělství z hlediska perspektivy v období po vstupu do EU. V příloze je
uveden příklad energetického auditu v zemědělství.
Vydáno:  2002
Autor:  Helena Součková

Vstupní údaje průmyslového objektu

Účelem tohoto produktu je stanovení těch vstupních údajů, které jsou potřebné pro správný a úplný popis současného stavu, možnost stanovení jeho úrovně, jakož i analýzu energetického hospodářství a jeho komponentů v auditovaném průmyslovém objektu.
Vydáno:  2002
Autor:  RAEN

Hodnocení přínosů energetických auditů

Výstupem produktu je návrh seznamu závazně sledovaných údajů o energetických auditech, návrh seznamu hodnotících ukazatelů a metodiky jejich výpočtu a návrh doporučených či mezních hodnot těchto ukazatelů.
Vydáno:  2001
Autor:  SRCI CS

Katalog modelových řešení budov při spotřebě tepla

Publikace je zpracována v návaznosti na zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Kritériem ve vyhlášce je měrná spotřeba tepelné energie za otopné období v kWh/m3.a, která hodnotí budovu jako celek se zahrnutím vlivu objemového a geometrického řešení. Cílem publikace je posouzení nutných opatření ve stavební konstrukci budovy pro splnění požadavků výše uvedené vyhlášky pro různé typy budov postavené v různých časových obdobích.
Vydáno:  2001
Autor:  STÚ-E, a. s.

Koncepce energetického systému zásobování energií

Předkládaný produkt je určen auditorům pro posouzení koncepcí energetických systémů zásobování energií jednotlivých objektů. Jak je stanoveno příslušnou legislativou je cílem auditu navrhnout opatření ke snížení spotřeby energie v auditovaném objektu. Tyto návrhy jsou zpracovány ve variantách, jsou vyhodnoceny výše nalezených možností úspor, stanoveny jejich ekonomické efektivnosti a vliv na životní prostředí.
Vydáno:  2001
Autor:  RAEN

Energetický audit komplexů s plynovou kogenerační jednotkou

Předkládaná metodika je určena auditorům při posuzování správnosti a přiměřenosti instalace plynové kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektrické energie do průmyslových, podnikatelských nebo vybraných komunálních komplexů (městské zdroje energie, nemocnice, obchodní domy, hotely) jak při rozšíření stávajícího energetického zdroje tak při výstavbě zdroje nového.
Vydáno:  1998
Autor:  RAEN

Právní odpovědnost energetického auditora

Existence požadovaného dokumentu - energetického auditu - nutně zakládá i existenci jeho zpracovatele, tedy energetického auditora. A tomu, jak by se měl energetický auditor vypořádat se současným právním prostředím v České republice, je věnován následující text.
Vydáno:  1998
Autor:  DEAS s.r.o.
« | 1 | 2