Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Odborné publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Publikace k tématu 

Publikace

Návrh a provoz kogeneračních jednotek

Příručka je stručnou vstupní informací pro navrhovatele, projektanty a provozovatele kogeneračních jednotek s plynovými motory. Jedná se o energetické zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie o jmenovitém výkonu řádově desítek kilowat až jednotek megawat elektrického i tepelného výkonu s dodávkou tepla v teplé nebo horké vodě.
Vydáno:  2000
Autor:  RAEN

Principy a zásady stanovení územní energetické bilance

Energetická bilance má komplexní vypovídací schopnost o stupni efektivnosti využívání všech forem energie ve sledovaném systému. Z těchto důvodů je nezbytné, aby energetická bilance byla jedním z hlavních výsledků analýzy stávajícího stavu územního obvodu při tvorbě územní energetické koncepce.
Vydáno:  2000
Autor:  Miroslav Mareš, Roman Povýšil, Milan Jäger

Příručka pro zadavatele energetických koncepcí a akčních programů

Cílem této metodické pomůcky je Stanovit zásady pro hodnocení výstupů energetických konceptů, Metodické vyřešení nadstavby nad zpracovanými energetickými koncepcemi, aby mohly být údaje v co nejširší míře využívány, Navržení technicko-ekonomického vyhodnocení dopadů realizace navržených doporučení včetně hlediska společenské efektivnosti, Posílení vazby energetických konceptů na další rozvojové dokumenty a aktivity v daném území.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

SAPARD a využití biomasy k vytápění

Cílem příručky je seznámit střediska EKIS s problematikou využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie ve venkovském prostoru s financováním pomocí předvstupního programu SAPARD. Obsahuje řadu podkladů o teoretickém potenciálu biomasy z resortu zemědělství jsou rozpracovány do úrovně NUTS 4 tj. do okresů. Příručka si klade za cíl poskytnout zpracovatelům reálný podklad pro hodnocení energetických územních studií na úrovni okresu a sídel a upozorňuje na změny v českém zemědělství v předvstupním období a po období vstupu do EU u hlavních plodin pro energetické využití.
Vydáno:  2000
Autor:  Helena Součková

Snižování energetické náročnosti v odvětví průmyslu zpracování dřeva

Účelem tohoto produktu je blíže seznámit pracovníky energetického poradenství, energetické auditory a průmyslové managementy, kteří jsou zaměřeni na vybraná, energeticky náročná, výrobní odvětví našeho průmyslu z pohledu snižování spotřeb energie a způsobů získávání energetických úspor, především však se specifickou profesní orientací
na odvětví průmyslu zpracování dřeva.
Vydáno:  2000
Autor:  RAEN

Školy v regionu Severní Moravy - Stavební soustava KORD (část A)

Stavební soustava KORD vznikla na konci šesté dekády minulého století v rámci celkového trendu zařazení „odlehčených stavebních systémů“ do výstavby, jako požadovaný doplněk u nás do této doby převážně používané těžké silikátové prefabrikace ( viz též další dvě hodnocené stavební soustavy ). V postupně zdokonalovaných dílčích modifikacích některých doplňkových konstrukcí se v České i Slovenské republice používala ve větším rozsahu prakticky
od roku 1970 až do roku 1991.
Vydáno:  2000
Autor:  Therm-Consult

Výběr optimálních lokalit obnovitelných zdrojů energie

Cílem práce je podat základní informace o výběru optimálních lokalit pro využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR. Obnovitelné zdroje energie (dále OZE) jsou zdroje, které pro svoji činnost využívají nevyčerpatelné přírodní zdroje energie.
Vydáno:  2000
Autor:  EkoWATT

Vytápění tepelnými čerpadly

Cílem dokumentu je podat základní informace o možnosti použití tepelných čerpadel pro vytápění rodinných a bytových domů. Oslovit by měl zejména potenciální zákazníky o instalaci tepelných čerpadel, dále pak zpracovatele energetických koncepcí měst a obcí a energetické auditory.
Vydáno:  2000
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Investování a strategie hospodárného užití energie - 1.část - Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Příručka uvede čitatele jednoduchou a nenáročnou formou do základních principů přípravy projektů v energetice. Pomůže objasnit proč, kdy a jaké je třeba připravit podklady k posouzení zamýšlené investiční akce a jaká kritéria zvolit při rozhodování o její realizaci. Podává informace o účelu a postupu při přípravě studie proveditelnosti a podnikatelského plánu.
Vydáno:  1999
Autor:  SEVEn

Investování a strategie hospodárného užití energie - 2.část - Strategie hospodaření s energií

Studie je věnována strategii hospodaření s energií, které cílem je co největší snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů a snížení dopadů na životní prostředí z energetiky. Hlavní část práce je věnována srovnání různých přístupů a nástrojů, které stát může využít pro podporu zvýšení energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.
Vydáno:  1999
Autor:  SEVEn

Katalog klíčových hodnot budov

Produkt obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro rodinné domy, bytové domy vícepodlažní postavené v
tradiční technologii a panelové domy, školní budovy a budovy pro zdravotnická zařízení.
Vydáno:  1999
Autor:  STÚ-E, a. s.

Katalogový list projektu: Využití druhotných energetických zdrojů v systém zásbování závodu Korado teplem

V roce 1998 byl uveden do provozu jeden z největších výrobních systémů v posledním období – Nový závod KORADO v České Třebové, který se zabývá výrobou radiátorů. Ve zpracovaném katalogovém listu je uvedena koncepce řešení a provedeno porovnání s „klasickým“ původním řešením, které nepředpokládalo využití druhotných energetických
zdrojů.
Vydáno:  1999
Autor:  Projekta, spol s r.o.

Klimatologické údaje - podklady pro hodnocení projektů

Publikace obsahuje podklady pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov a pro zpracování energetických pasportů budov.
Vydáno:  1999
Autor:  STÚ-E, a. s.

Metodika tvorby územních energetických koncepcí

Metodická příručka pro zpracování územních energetických koncepcí, která je určena pro všechny, jejichž odpovědností či
zájmem je úspěšný a harmonický rozvoj regionu, města či obce v oblasti zásobování a užití paliv a energie. Jejím cílem je uchránit vás před nadbytečnými informacemi z oblasti teorie zpracování ÚEK a pomoci vám při jejím pořizování a následném prosazování v praxi.
Vydáno:  1999
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Příručka lineárního bilančního modelu GEMIS CZ - aktualizované vydání

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek <a href="http://www.oeko.de/service/gemis/" target="_blank">www.oeko.de/service/gemis</a>.
Vydáno:  1999
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Příručka pro regionální využití biomasy

Publikace navazuje na dříve vydané příručky "Využití biomasy pro energetické účely", ČEA 1997, "Kombinované energetické systémy s využitím obnovitelných zdrojů energie", ČEA 1997 a "Energetické využívání dřevních odpadů", ČEA 1998. Tato příručka je věnována praktickému využití biomasy na regionální úrovni.
Vydáno:  1999
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Rostliny pro energetické účely

Publikace seznamuje čtenáře s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin jsou rozděleny do skupin, na jednoleté a víceleté, či vytrvalé. Jsou zde uvedeny veškeré dosud známé druhy, i když není ještě u všech dokonale vypracována jejich pěstitelská technologie, neboť i tyto dílčí poznatky jsou důležitými podklady pro další nezbytné doplňování zkušeností v zájmu urychleného rozvoje „fytoenergetiky“.
Vydáno:  1999
Autor:  Vlasta Petříková

Sborník doporučených energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích

Sborník doporučených technických řešení energeticky úsporných opatření na obvodových pláštích občanských budov je jedním z nástrojů pro podporu poradenství v oblasti energeticky vědomého provozu budov. Může usnadnit místní správě a provozovatelům orientaci v různých přístupech ke snižování spotřeby energie a ukázat v čem úsporné
možnosti spočívají a za jakých okolností lze úspor dosáhnout.
Vydáno:  1999
Autor:  STÚ-E, a. s.

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Účelem této práce je poukázat na zvýšení možností uplatnění zdrojů elektrické energie, šetrných k životnímu prostředí, jako je např. kogenerace, v provozu elektrizační soustavy (ES) a zejména pak ukázat na možnost vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů, využitelného pro dodávku určitých služeb a ne jen dodávku elektřiny. V dalším popisu se proto zaměřujeme zejména na kogenerační zdroje, vyrábějící vedle elektřiny také teplo, užívané k vytápění a k chlazení (trigenerace).
Vydáno:  1999
Autor:  EuroEnergy s. r. o.

Účtování dodávek tepla a TUV v domech a bytech

Následující metodický materiál byl zpracován pro potřeby České energetické agentury s cílem popsat a zdokumentovat současné legislativní podmínky účtování nákladů na pořízení tepla a teplé užitkové vody (TUV) na konečné spotřebitele.
Vydáno:  1999
Autor:  DEAS s.r.o.

Zlepšení ekonomie provozu kogeneračních jednotek

Předkládaný produkt si klade za cíl poskytnout čtenáři základní přehled o možných způsobech kombinované výroby tepla a elektrické energie při použití kogeneračních jednotek.
Vydáno:  1999
Autor:  Karel Trnobranský, Marie Valentová, René Dufour

Energetický audit komplexů s plynovou kogenerační jednotkou

Předkládaná metodika je určena auditorům při posuzování správnosti a přiměřenosti instalace plynové kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektrické energie do průmyslových, podnikatelských nebo vybraných komunálních komplexů (městské zdroje energie, nemocnice, obchodní domy, hotely) jak při rozšíření stávajícího energetického zdroje tak při výstavbě zdroje nového.
Vydáno:  1998
Autor:  RAEN

Fotovoltaika a fotovoltaické systémy v podmínkách ČR a jejich navrhování

Příspěvek podává informaci o mimořádně rychlém vývoji fotovoltaiky. Tento progresivní obor, zahrnující širokou oblast průmyslu a služeb, od výroby “solárního” křemíku, jeho řezání na plátky, přes výrobu solárních článků a panelů až po instalaci fotovoltaických systémů a jejich provozování, nebo po výrobu elektrických spotřebičů obsahujících fotovoltaický panel jako zdroj elektřiny, patří mezi nejrychleji rostoucí obory posledního desetiletí.
Vydáno:  1998
Autor:  Solartec s.r.o.

Katalog vybraných prostředků fakturačního měření v systémech CZT

Česká energetická agentura předkládá technické veřejnosti katalog vybraných prostředků fakturačního měření enegie v systémech centralizovaného zásobování teplem se zaměřením na vytápění budov, jejich zásobování teplou vodou a na dodávku tepla pro průmysl. Předmětem katalogu jsou jednak měřiče tepla a jejich členy, tedy snímače teploty, snímače průtoku a kalorimetrická počitadla, jednak vodoměry k měření spotřeby teplé užitkové vody,
zejména teplovodní bytové vodoměry.
Vydáno:  1998
Autor:  DEAS s.r.o.

Parní a plynové turbíny v redukčních stanicích

Při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci redukčních stanic páry i zemníhoplynu je za současné energetické situace nezbytné dosáhnout optimálního využití exergie vázané na tyto nositele energie.
Vydáno:  1998
Autor:  ing. Kolarčík

Právní odpovědnost energetického auditora

Existence požadovaného dokumentu - energetického auditu - nutně zakládá i existenci jeho zpracovatele, tedy energetického auditora. A tomu, jak by se měl energetický auditor vypořádat se současným právním prostředím v České republice, je věnován následující text.
Vydáno:  1998
Autor:  DEAS s.r.o.

Příručka a databáze vybraných projektů úspor energie

Cílem je zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o projektech požadujících podporu od ČEA a jejich charakteristických hodnotách. Na základě jejich vyhodnocení a pomocných výpočtů bylo analyzováno dosažení
požadovaných kritérií, potenciál úspor primární energie, efektivnost vynaložených prostředků, a makroekonomické přínosy, které lze realizací projektů získat.
Vydáno:  1998
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Příručka k lineárnímu bilančnímu modelu GEMIS CZ

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek <a href="http://www.oeko.de/service/gemis/" target="_blank">www.oeko.de/service/gemis</a>.
Vydáno:  1998
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Příručka vybraných projektů úspor energie - Příloha č. 1 - Vládní energetické programy států IEA

Příloha Vládní energetické programy států IEA obsahuje stručný přehled působení vlád členských států
IEA (Mezinárodní energetické agentury) v oblasti energetické politiky. Je v ní charakterizován celkový
přístup vlád k řešení problémů v energetickém sektoru. Jsou popsány především aktivity, jejichž cílem je
zvýšení efektivnosti využití energie.
Vydáno:  1998
Autor:  CityPlan spol. s r.o.

Spalování bioodpadů s využitím fermentačního reaktoru a kogenerační jednotky

Z bioodpadů se produkuje pomocí fermentačního reaktoru bioplyn, který představuje plynné palivo pro pohon kogenerační jednotky. V souladu s úkolem energetické politiky „ efektivní hospodaření s energií „ uvádíme v následující
části produktu přehled možných způsobů výroby tepelné a el. energie. Z tohoto přehledu pak vyplyne i jednoznačná odpověď na otázku, proč je kladen takový perspektivní význam kogeneračním jednotkám.
Vydáno:  1998
Autor:  Karel Trnobranský

Technická legislativa, harmonizace norem se státy EU

Ve zprávě jsou zpracovány podklady z oblasti technické legislativy v oborech - stavební tepelná technika, tepelně izolační materiály, vzduchotechnika, vnitřní prostředí – se zaměřením na tepelné a energetické vlastnosti, s přihlédnutím k požadavkům na tepelný stav vnitřního prostředí v budovách. Její součástí je také problematika vzduchotechniky, pokud se bezprostředně dotýká uvedeného problému.
Vydáno:  1998
Autor:  March Consulting, spol. s r. o.

Úspory energií vlivem změny vykonávání práce z prezenční na distanční formu

Publikace s názvem Úspory energií vlivem změny vykonávání práce z prezenční na distanční formu publikace je zaměřena na zpracování přehledu o energetických úsporách vlivem nového trendu vyvolaného nenadálou událostí covid-19, který se citelně promítne do časové řady výroby/spotřeby energie z posledních let. Publikace je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost včetně studentů středních a vysokých škol. Publikace nastiňuje a kvantifikuje také možné úspory pro potřeby státní sféry, např. MPO a MD.
Pomocí metodických přístupů v oblasti modelování spotřeb a typových diagramů, které jsou žadatelem dlouhodobě rozvíjeny, je možné spolu s odhadem chování zaměstnanců a zaměstnavatelů stanovit energetické úspory, které s sebou toto chování přinese. Energetické úspory se týkají zejména snížení spotřeby energií kancelářských prostor, a to zejména na chlazení, vytápění a osvětlení. Dále je možné kalkulovat úsporu energetických zdrojů při využívání individuální osobní dopravy do zaměstnání a s tím vyčíslení také objemu negativních externalit s tím spojených. Výši celkových úspor je, jak správně žadatel konstatuje, samozřejmě nutné korigovat dílčím navýšením spotřeby domácností, které lze stanovit na základě analýzy diagramů spotřeb energií této skupiny odběratelů.
Vydáno: 
Autor:  EGÚ Brno, a. s.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5