MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Základní podklady, využití štítkování a sjednocení postupu při energetickém auditorství v oblasti úspor elektřiny

Příručka pro energetické auditory.
1999, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Zlepšení ekonomie provozu kogeneračních jednotek

Předkládaný produkt si klade za cíl poskytnout čtenáři základní přehled o možných způsobech kombinované výroby tepla a elektrické energie při použití kogeneračních jednotek.
1999, 0 kB, Karel Trnobranský, Marie Valentová, René Dufour

Energetická a ekonom. efektivnost - základní faktory obnovy výrobních a spotřebních zařízení

Cílem produktu je na základě shrnutí základních metod rozhodování vhodných pro implementaci při řešení předmětné problematiky orientovat rozhodovatele k energeticky a ekonomicky efektivním řešením v procesu údržby a obnovy zařízení v průmyslových a objektových energetických systémech.
1998, 0 kB, Projekta, spol s r.o.

Energetický audit komplexů s plynovou kogenerační jednotkou

Předkládaná metodika je určena auditorům při posuzování správnosti a přiměřenosti instalace plynové kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektrické energie do průmyslových, podnikatelských nebo vybraných komunálních komplexů (městské zdroje energie, nemocnice, obchodní domy, hotely) jak při rozšíření stávajícího energetického zdroje tak při výstavbě zdroje nového.
1998, 0 kB, RAEN

Fotovoltaika a fotovoltaické systémy v podmínkách ČR a jejich navrhování

Příspěvek podává informaci o mimořádně rychlém vývoji fotovoltaiky. Tento progresivní obor, zahrnující širokou oblast průmyslu a služeb, od výroby “solárního” křemíku, jeho řezání na plátky, přes výrobu solárních článků a panelů až po instalaci fotovoltaických systémů a jejich provozování, nebo po výrobu elektrických spotřebičů obsahujících fotovoltaický panel jako zdroj elektřiny, patří mezi nejrychleji rostoucí obory posledního desetiletí.
1998, 0 kB, Solartec s.r.o.

Informační listy demonstračních projektů 1998

Informační listy demonstračních projektů na využítí obnovitelných zdrojů energie a kogenerace, podpořených z dotačního programu ČEA.
1998, 0 kB, RAEN

Katalog energetického manažerství v budovách

Příručka energetického řízení v budovách.
1998, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Katalog vybraných prostředků fakturačního měření v systémech CZT

Česká energetická agentura předkládá technické veřejnosti katalog vybraných prostředků fakturačního měření enegie v systémech centralizovaného zásobování teplem se zaměřením na vytápění budov, jejich zásobování teplou vodou a na dodávku tepla pro průmysl. Předmětem katalogu jsou jednak měřiče tepla a jejich členy, tedy snímače teploty, snímače průtoku a kalorimetrická počitadla, jednak vodoměry k měření spotřeby teplé užitkové vody,
zejména teplovodní bytové vodoměry.
1998, 0 kB, DEAS s.r.o.

Katalogové listy progresivních materiálů, výrobků a jejich sestav

Katalogové listy materiálů a výrobků pro výstavbu, vytápění a přípravu TUV.
1998, 0 kB, ABF a.s.

Parní a plynové turbíny v redukčních stanicích

Při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci redukčních stanic páry i zemníhoplynu je za současné energetické situace nezbytné dosáhnout optimálního využití exergie vázané na tyto nositele energie.
1998, 0 kB, ing. Kolarčík

Právní odpovědnost energetického auditora

Existence požadovaného dokumentu - energetického auditu - nutně zakládá i existenci jeho zpracovatele, tedy energetického auditora. A tomu, jak by se měl energetický auditor vypořádat se současným právním prostředím v České republice, je věnován následující text.
1998, 0 kB, DEAS s.r.o.

Příručka a databáze vybraných projektů úspor energie

Cílem je zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o projektech požadujících podporu od ČEA a jejich charakteristických hodnotách. Na základě jejich vyhodnocení a pomocných výpočtů bylo analyzováno dosažení
požadovaných kritérií, potenciál úspor primární energie, efektivnost vynaložených prostředků, a makroekonomické přínosy, které lze realizací projektů získat.
1998, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručka k lineárnímu bilančnímu modelu GEMIS CZ

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek <a href="http://www.oeko.de/service/gemis/" target="_blank">www.oeko.de/service/gemis</a>.
1998, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Příručka vybraných projektů úspor energie - Příloha č. 1 - Vládní energetické programy států IEA

Příloha Vládní energetické programy států IEA obsahuje stručný přehled působení vlád členských států
IEA (Mezinárodní energetické agentury) v oblasti energetické politiky. Je v ní charakterizován celkový
přístup vlád k řešení problémů v energetickém sektoru. Jsou popsány především aktivity, jejichž cílem je
zvýšení efektivnosti využití energie.
1998, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Referenční podmínky při hodnocení úrovně energetické spotřeby

V práci je uvedena soustava referenčních podmínek vnějšího a vnitřního prostředí při užívání budov pro účely hodnocení úrovně energetické spotřeby v zimním období.
1998, 0 kB, March Consulting, spol. s r. o.

Sborník vybraných projektů malých vodních elektráren

Publikace u vybraných MVE popisuje hlavní koncepci, návrh řešení, poznatky z výstavby, poznatky z krátkodobého provozu, které lze případně využít při dalších aplikacích.
1998, 0 kB, Hydroka Praha

Spalování bioodpadů s využitím fermentačního reaktoru a kogenerační jednotky

Z bioodpadů se produkuje pomocí fermentačního reaktoru bioplyn, který představuje plynné palivo pro pohon kogenerační jednotky. V souladu s úkolem energetické politiky „ efektivní hospodaření s energií „ uvádíme v následující
části produktu přehled možných způsobů výroby tepelné a el. energie. Z tohoto přehledu pak vyplyne i jednoznačná odpověď na otázku, proč je kladen takový perspektivní význam kogeneračním jednotkám.
1998, 0 kB, Karel Trnobranský

Technická legislativa, harmonizace norem se státy EU

Ve zprávě jsou zpracovány podklady z oblasti technické legislativy v oborech - stavební tepelná technika, tepelně izolační materiály, vzduchotechnika, vnitřní prostředí – se zaměřením na tepelné a energetické vlastnosti, s přihlédnutím k požadavkům na tepelný stav vnitřního prostředí v budovách. Její součástí je také problematika vzduchotechniky, pokud se bezprostředně dotýká uvedeného problému.
1998, 0 kB, March Consulting, spol. s r. o.

Vyhodnocení potenciálu úspor energie a jeho využítí

Cílem publikace je je stanovit a vyhodnotit přínosy a zápory, které vyplývají z různých způsobů spolehlivého, hospodárného a k životnímu prostředí šetrného zásobování ČR energií v dlouhodobém výhledu do roku 2020.
1998, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Vyhodnocení přínosů progresivních technických řešení a technologií - 1. část

Vyhodnocení demonstračních rojektů realizovaných se státní podporou v rámci Programu ČEA v letech 1993 a 1994.
1998, 0 kB, Energetická sekce Strany zelených

Vyhodnocení přínosů progresivních technických řešení a technologií - 2. část

Vyhodnocení demonstračních rojektů realizovaných se státní podporou v rámci Programu ČEA v letech 1994 a 1995.
1998, 0 kB, Energetická sekce Strany zelených

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 1)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 1: Energetická náročnost sektoru Průmysl
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 2)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 2: Energetická náročnost průmyslových budov
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 3)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 3: Normové parametry pro obalové konstrukce výrobních oébjektů
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 4)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 4: Osvětlovací systémy
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 5)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 5: Vratové systémy
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 6)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 6: Obvodové pláště výrobních objektů
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 7)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 7: Střešní pláště
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 8)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 8: Podlahové konstrukce
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Výrobní objekty - Energetická optimalizace obalových konstrukcí (kap. 9-11)

V publikaci je věnována pozornost především obalovým konstrukcím průmyslových budov. Kapitola 9: Tepelně-izolační materiály, Kapitola 10: Potenciál úspor v průmyslových budovách, Kapitola 11: Použitá literatura
1998, 0 kB, Petra Neuwirthová

Zhodnocení vlivu energetických přínosů na snížení emisí do ovduší z realůizací projektů podpořených ČEA v roce 1997

Práce analyzuje snížení emisí z realizace projektů ČEA s celkovými emisemi za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší.
1998, 0 kB, Nadace Projekt Sever
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect