MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Řešení centrálních kotelen na biomasu do výkonu 10 MW

Publikace obsahuje technické podklady o energetickém využití biomasy, návrh volby vhodného typu spalovacího zařízení, způsobu skladování a dopravy paliva do kotle, protipožární a blokovací zařízení, stanovení limitní dopravní vzdálenosti pro svoz biopaliva k tepelnému zdroji, zajištění potřebné plochy pro pěstování energetických plodin a vliv energetického využití biomasy na snížení emisí škodlivých látek odcházejících do ovzduší.
2007, 7.5 MB, Karel Trnobranský

Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS)

Sborník předkládá podmínky a požadavky pro tepelně technický návrh a posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů, řešení detailů jejich provedení a podmínky a specifikaci pro jejich provádění.
2007, 2.2 MB, Cech pro zateplování budov

Sborník technických řešení úspor energie v průmyslovém podniku

Sborník ukázkových projektů úspor energie v průmyslových podnicích.
2007, 2.4 MB, RAEN

Studie problematiky snižování energetických ztrát a zvýšení spolehlivosti při dodávkách tepla

Účelem této studie je detailním způsobem seznámit především energetické auditory, pracovníky energetického poradenství, projektanty a pracovníky z oblasti realizace o možnostech zajišťování bezpečného a spolehlivého zásobování objektů a odběratelských soustav teplem, snižování ztrát tepla v potrubních soustavách při zásobování teplem z různých tepelných zdrojů.
2007, 1 MB, RAEN

Tepelná ochrana budov - komentář k ČSN 73 0540

Komentář k tepelné ochraně budov je orientován na požadavky obsažené ve 2 části ČSN 73 0540. Ostatní části této normy jsou komentovány pouze v rozsahu nutném pro výklad komentovaných požadavků. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti.
2007, 1.4 MB, Jiří Šála, Lubomír Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak

Tepelné procesy v průmyslu - úspory energie

Tepelné procesy v průmyslu se uskutečňují v průmyslových spotřebičích, kde se teplem, vzniklým spalováním
plynných paliv, nebo elektrickým ohřevem dociluje požadovaných technologických účinků.
2007, 335.7 kB, Agentura ČSTZ, s.r.o.

Úspory energie - Příručka nejen pro pracovníky komunální sféry

Tematická příloha časopisu Obec a finance určená pracovníkům veřejné správy a odborným konzultantům.
2007, 6 MB, Nakladatelství Economia

Uživatelská příručka GEMIS 4.4

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
2007, 3.3 MB, CityPlan spol. s r.o.

Výpočet typických tepelných mostů a jejich minimalizace – 250 detailů

Publikace obsahuje výpočet cca 250 detailů tepelných mostů. Publikace je určena energetickým auditorům, projektantům, stavebním firmám i laikům. Přínosem publikace je především to, že se jedná o ucelený soubor většiny
typických detailů, které se na obvykle na stavbě nacházejí. Řešení jednotlivých detailů bylo konzultováno s prováděcími firmami, takže jde o detaily, které lze na stavbě na rozdíl od mnoha „vzorových“ detailů realizovat.
2007, 0 kB, Roman Šubrt a kol.

Zhodnocení efektu projektu využití geotermální energie pro vytápění ZOO v Ústí nad Labem

Zhodnocení efektu projektu využití geotermální energie pro vytápění ZOO v Ústí nad Labem.
2007, 5.5 MB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Aktualizace databáze a webové prezentace EPC a EC projektů 2006

Účelem databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.
2006, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Databáze pasivních domů, výrobků a služeb

Databáze pro evidování existujících pasivních domů v ČR, výrobků a služeb vhodných pro pasivní domy. Databáze je určena pro laickou veřejnost, především pro lidi plánující stavbu nebo rekonstrukci vlastního domu, a pro odborníky, kteří zde mohou najít partnery pro plánování a stavbu pasivního domu. Databáze běží na informačním internetovém portále Centra pasivního domu a je volně dostupná komukoliv bez nutnosti instalace dalších programů do počítače.
2006, 0 kB, Centrum pasivního domu

Diagram energetických toků v ČR v roce 2001

Cílem publikace je grafickou formou vyjádřit základní informace o energetice České republiky. Energetický trh ČR lze posuzovat pouze v souvislosti s energetickým trhem celého světa a zejména Evropy.
Základním grafem je Diagram energetických toků ČR, který doplňují grafy a mapy o základních energetických zdrojích a tocích světa a Evropy. Ve střední části jsou tabulky doplňující mapy Evropy a grafy zobrazující vývoj energetiky v ČR.
2006, 0 kB, CONTE, spol. s r.o.

Elektronická verze Průvodce EU a OZE

Publikace je určena široké veřejnosti se zájmem o problematiku energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie především v oblasti individuálního bydlení a bytových domů. Většina informací je však aplikovatelná i v sektoru služeb, průmyslu a zemědělství.
2006, 0 kB, Regionální energetické centrum, o. p. s.

Energetické projekty - nízkoenergetické stavění - projekty a realizace

Prezentace vybraných projektů, které byly za období 2002 až 2005 oceněny v soutěži Energetický projekt.
2006, 0 kB, ABF a.s.

Energeticky efektivní spotřebitelské systémy – účinný nástroj snižování skleníkových plynů

Publikace se zaměřuje na postupy a metody, které umožní věrohodnou kvantifikaci úspor energie na straně poptávky a tím verifikovat budoucí prognózu poptávky po energii. Jádrem jsou návrhy řešící kvantifikaci a měřitelnost úspor v průmyslových systémech, dobu působnosti těchto úspor , nákladovou náročnost a rizika realizace.
2006, 1.5 MB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Informační listy o demonstračních projektech 2006

Informační listy o demonstračních projektech využití OZE a kogenerace, podpořených z dotačního programu ČEA.
2006, 0 kB, RAEN

Katalog firem OZE 2006-7

Katalog firem působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vedle tištěné publikace je přístupný rovněž on-line na stránkách <a href="http://www.ekowatt.cz/cz/katalog_firem/" target="_blank">www.ekowatt.cz</a>.
2006, 0 kB, EkoWATT

Katalog technických řešení nízkoenergetických domů

Publikace obsahuje soubor technických řešení, vhodných pro použití v nízkoenergetických domech. Je zdůrazněna energetická bilance jako nástroj pro plánování energetiky domu. Pozornost je věnována jak tepelným ztrátám v konstrukcích, tak možnostem obnovitelných zdrojů pro krytí těchto ztrát: sluneční teplo, fotovoltaika, voda, vítr, biomasa. Publikace je přístupná rovněž on-line na stránkách www.ekowatt.cz.
2006, 0 kB, EkoWATT

Klimatologické údaje (do I. pol. 2001)

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2000 a první pololetí roku 2001, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je vhodná pro hodnocení demonstračních projektů a zpracování energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov, pro vyhodnocování
efektivnosti využívání energie a pro zpracování energetických pasportů budov.
2006, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Metodika zpracování plánů úspor energie v průmyslovém podniku

Příručka pro vlastníky budov a energetických hospodářství pro zajištění realizace navržených opatření v oblasti úspor energie tak, aby bylo jednak dosaženo stanovených cílů a aby byl realizován postup odpovídající platné legislativě v podmínkách omezenosti zdrojů.
2006, 679.1 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Moderní využití biomasy - technologické a logistické možnosti

Cílem této publikace je na jedné straně poskytnout kritický pohled na technologické a logistické možnosti využití biomasy s ohledem na politické závazky v oblasti využívání biomasy v zemích EU i České republice a s ohledem na minimalizaci negativních dopadů využití biomasy na životní prostředí.
2006, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Možnosti zvýšení výroby bioplynu u stávajících zařízení v ČR

Studie se zaměřuje na možnosti aplikace technologií na zvýšení biologické rozložitelnosti vstupního materiálu do bioplynových stanic.
2006, 0 kB, ENKI, o.p.s.

Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov

Výpočetní nástroj je vytvořen jako pomůcka pro výpočet energetické náročnosti budov ve smyslu zpracování Průkazu energetické náročnosti budov ve formě protokolu a jeho grafického znázornění. Nástroj je řešen jako otevřený s možností zobrazení všech vazeb a vztahů zdrojového kódu. Je určen pro užívání odbornou veřejností, především
však energetickými auditory a osobami oprávněnými zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov.
2006, 0 kB, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění

Cílem produktu je navrhnout proces stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) a aktivní zapojení České republiky do činností vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti.
2006, 0 kB, Ing. Petr Honskus

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

Publikace určená obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy. Přináší praktický návod, jak dosáhnout úspory energií a souvisejících provozních nákladů u nových i rekonstruovaných budov.
2006, 0 kB, EkoWATT

Opravy a energetická certifikace bytových budov postavených v období 1945 - 1955

Náplní publikace je oprava a certifikace budov pro bydlení postavených v letech tzv. dvouletky a těsně po ní, které jsou charakterizované přechodem od tradiční zděné technologie k montované technologii. Vyskytují se proto stavební funkční díly i soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, které vyžadují specifické přístupy při jejich opravách vedoucím ke snížení spotřeby energie.
2006, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Pasivní domy - radost z bydlení

Propagační publikace pasivních domů - základní informace pro veřejnost.
2006, 0 kB, Centrum pasivního domu

Pasivní domy 2006

Publikace obsahuje odborné příspěvky od předních českých i zahraničních expertů v oblasti vývoje a výstavby pasivních domů.
2006, 0 kB, Centrum pasivního domu

Postup podle EN pro EA a EP pro budovy v části umělé a denní osvětlení

Publikace je podkladem pro využití nových EN zabývajících se energetickou náročností umělého osvětlení a možností využití osvětlení denním světlem z hlediska možnosti úspor energie v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Publikace zahrnuje komplexní výčet základních dat, příklad postupu jejich využití při stanovení energetické náročnosti osvětlení budov. Podklady jsou využitelné při přípravě návrhu, projektu budovy, či pro potřebu energetického auditu. V produktu jsou zohledněny zahraniční zkušenosti se zaváděním inteligence ve vybraných administrativních budovách.
2006, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Přehled systémů vytápění, Kombinované způsoby vytápění, Přepočtové tabulky a diagramy energetických a tepelných jednotek

Soubor tří publikací: 1. Přehled systémů vytápění - energie a paliva pro vytápění, vliv na životní prostředí a principy vytápěcích soustav, 2. přepočtové tabulky a diagramy energetických a tepelných jednotek, 3. kombinované způsoby vytápění
2006, 0 kB, Agentura ČSTZ, s.r.o.

Příprava a financování výstavby elektráren na bázi OZE

Publikace popisuje postup přípravy a financování výstavby vodních, větrných a fotovoltaických elektráren jak z hledisek technických, tak i z hledisek potřebných podkladů vč. návodu na ocenění vhodnosti výstavby, uvádí potřebné legislativní předpisy, cenová rozhodnutí, ekonomické hodnocení a možnosti financování jejich výstavby. Dává návod na postup a rozhodování investorů při výstavbě elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.
2006, 0 kB, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Sborník technických řešení zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla

Cílem sborníku je seznámit nejširší laickou i odbornou veřejnost s problematikou kombinované výroby elektřiny a tepla, zvýšit tím celkové povědomí o této problematice a tím přispět k proklamovanému rozvoji KVET při eliminaci četných omylů a chyb, kterých se investoři často dopouštějí.
2006, 0 kB, ORTEP, s.r.o.

Seriál odborných článků Stavíme nízkoenergetický dům na serveru www.estav.cz

Seriál odborných článků Stavíme nízkoenergetický dům na serveru www.estav.cz.
2006, 0 kB, ABF a.s.

Spotřeba tepla při vytápění, stavebně technický průzkum demonstračních projektů

Průzkum spotřeby tepla v objektech s realizovanými opatřeními vedoucími ke snížení energetické náročnosti v závislosti na čase. Vyhodnocení efektivnosti realizovaných opatření ke zmenšení spotřeby energie v budovách a charakteristika problémů, které tuto efektivnost zmenšují, popř. podstatně degradují.
2006, 0 kB, Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha

Trendy ve vývoji vodíkového hospodářství ve světě a možnosti uplatnění v ČR

Cílem této publikace je na jedné straně poskytnout současný pohled na technologické a výzkumné směry využití vodíkových technologií, zejména s ohledem na využití palivových článků a dalším cílem této publikace je poskytnout ucelený, přehledně strukturovaný a aktuální přehled moderních technologických a systémových řešení využívání vodíkových technologií, zpracovaný na základě reálných projektů, praktických poznatků a aktuálních tuzemských i zahraničních informačních pramenů.
2006, 0 kB, ENVIROS, s.r.o.

Udržitelné metody a postupy ve stavebním sektoru

Komentáře Evropské rady architektů (ACE) - Podklady k Zelené knize - strategie pro městské prostředí.
2006, 0 kB, Česká energetická agentura

Udržitelný návrh a rekonstrukce budov

Příručka pro projektování nových a zásadní rekonstrukci stávajících budov.
2006, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Uživatelská příručka GEMIS 4.3

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
2006, CityPlan spol. s r.o.

Vliv implementace směrnice o energetické náročnosti budov na snížení emisí v ČR

Cílem publikace je kvantifikovat dopady směrnice o energetické náročnosti budov na emise škodlivin v tuzemsku, zejména oxidu uhličitého jako stěžejního plynu způsobujícího skleníkový efekt a současně jako indikátoru energetické náročnosti co do užití paliv a energie z neobnovitelných zdrojů. Produkt vliv směrnice hodnotí nejen celkově, ale i co do účinku jednotlivých opatření, které předepisuje.
2006, 0 kB, SEVEn

Vliv směrnice EPBD na spotřebu energie a životní prostředí v sektoru budov v ČR

Dokument obsahuje aktuální přehled o probíhající implementaci směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) v České republice, hodnotí současné bariéry implementace této směrnice. Součástí je také přehled o energetické náročnosti stávajícího bytového fondu v České republice a možnosti úspor energie a oxidu uhličitého v závislosti na provedených renovacích bytového fondu. Dále jsou zde uvedeny 3 příklady panelových budov, na kterých byly provedeny energetické audity a kde se porovnávají původní a EPBD metodiky.
2006, 0 kB, SEVEn

Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN

Náplní publikace je stanovení hodnotových parametrů a výpočetního postupu pro ocenění energetické náročnosti budovy
pro vytápění a přípravu teplé vody. Na příkladu budovy je navržen postup použitelný při zpracování energetického
auditu (EA) i budoucího energetického průkazu. Výstupem je spotřeba prvotní energie při zahrnutí energetických
ztrát, pomocné energie a využitelné energie.
2006, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Výroba elektrické energie z biomasy

Cílem produktu je informovat další potenciální zájemce o možnostech výroby el. energie nebo kombinované výroby el. energie a tepla z biomasy ve smyslu doporučení vhodných druhů biomasy pro výrobu energie, druhů zařízení a způsobu jejich provozu pro dosažení co nejvyššího množství vyrobené energie současně s dosažením příznivého ekonomického hodnocení výroby energie.
2006, 0 kB, RAEN

Využití a efektivnost tepelných čerpadel v klimatických podmínkách ČR

Publikace seznamuje s možnostmi a perspektivami využití tepelných čerpadel v klimatických podmínkách CR jak po stránce technické, environmentální tak i ekonomické, neboť otázku financování projektu nelze opominout s ohledem na jejich hlavní váhu.
2006, 0 kB, REA Kladno, s.r.o.

Využití energetických auditů pro průkazy energetické náročnosti budov

Publikace seznamuje s principy směrnice 2202/91/ES o energetické náročnosti budov. Poskytuje první prověřené podklady upravující postup při provádění energetické „certifikace“ budov. Na vybraných reprezentantech demonstruje využití energetických auditů jako podklad pro energetickou certifikaci.
2006, 0 kB, Ing. Miroslav Škarpa

Využití OZE v energetickém zásobování budov

Publikace poskytuje odborné informace o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v budovách. Popsány jsou nejen nově využívané zdroje jako solární energie (termická i fotovoltaická), biomasa ve formě pelet a štěpky, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET), ale také perspektivní zdroje jako jsou palivové články.
2006, 0 kB, Petr Kramoliš

Vznik a náplň činnosti regionálních energetických agentur

Publikace České energetické agentury.
2006, 0 kB, Česká energetická agentura

Aktualizovaná databáze GEMIS a Uživatelská příručka GEMIS 4

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
2005, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Bilance 3-1 - energetická bilance rodinného domu (nástroj pro interaktivní modelování)

Software určený pro modelování energetické bilance budov v závislosti na konstrukci, technickém zařízení budovy a spotřebičích, které jsou v budově instalovány.
2005, 0 kB, EkoWATT

Emise SW 2.0 - internetová aplikace

Produkt je určen pro výpočet emisí podle platné legislativy tj. zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a příslušného nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (viz. příloha č. 5) a dále podle vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
2005, 0 kB, EkoWATT

Hospodárné využití a výroba energie vedoucí ke snižování zátěže životního prostředí

Publikace podává přehled o stávajících energetických zdrojích a nových směrech zajišťování dodávky tepla a elektrické energie, využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Dále zahrnuje technická řešení vedoucí ke snižování spotřeby tepla pro vytápění, vliv na životní prostředí a možnosti využití finanční podpory při realizaci projektu.
2005, 0 kB, REA Kladno, s.r.o.

Klimatologické údaje 2004-2005

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie
v budovách. Jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2004 a první pololetí roku 2005, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
2005, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Optimální využití obnovitelných zdrojů energie při koncepčním řešení regionů

Cílem studie je předložit potenciálním zájemcům řešícím zásobování obcí energií, technické a ekonomické informace a podklady pro volbu energie, která zabezpečí spolehlivé a ekologické zásobování objektů dané lokality energií.
2005, 0 kB, RAEN

Racionalizace v osvětlování venkovních prostor

Cílem příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami pro osvětlení pozemních komunikací, tunelů, architektur, sportovišť, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními trendy, které pomohou snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav venkovního osvětlení.
2005, 0 kB, Česká společnost pro osvětlování

Studie instalace stacionárního vysokoteplotního palivového článku

Studie předkládá přehled o technologiích palivových článků. Seznamuje se základními typy, rozdělení a základními technickými parametry. Jádro studie se zabývá vysokoteplotními palivovými články s pevnými oxidy (SOFC) a jejich aplikacemi pro kogenerační výrobu elektrické energie a tepla. Závěr studie seznamuje s problematikou využití vysokopotenciálního tepla spalin SOFC a možnostmi aplikace v podobě záměru budoucí realizace pilotního systému vysokoteplotního palivového článku v podmínkách VŠB-TU Ostrava.
2005, 0 kB, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Studie odezvy horninového masivu pro instalace tepelných čerpadel

Studie se zabývá problematikou odezvy horninového masivu v souvislostech s masivní instalací tepelných čerpadel s výměníky v podobě hlubokých podpovrchových vrtů. Úvodní část studie se zabývá oblastí geofyziky a specifikuje hydraulické a tepelně technické veličiny související výsledně s ekonomikou provozu tepelného čerpadla. Následuje soubor kapitol popisujících tepelná čerpadla a jejich dimenzování s ohledem na vlastnosti horninového podloží. Závěr studie je věnován popisu testu tepelné odezvy horninového masivu a technického řešení reálného experimentu.
2005, 0 kB, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Studie pohonu mobilního prostředku s palivovým článkem

Studie se zabývá alternativními pohony motorových vozidel. V úvodní části jsou rozebrány možnosti pohonů a jejich rozvoj v blízké budoucnosti. Shrnutí této kapitoly směřuje k budoucím aplikacím palivových článků v elektromobilech. Jádro studie se zabývá palivovými články, jejich rozdělením, základními poznatky a specifikací konceptu pohonu. Studie je zakončena kapitolou o řídicích a diagnostických systémech a seznámením s realizovaným laboratorním řešením.
2005, 0 kB, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Užití EN norem pro výpočet tepla a využití primární energie

V publikaci je na příkladu budovy dokumentován výpočet potřeby tepla podle vybraných metod v českých podmínkách
s ohledem na věrohodnost výpočtu (tepelná ztráta, tepelné zisky, dynamika provozu, okrajové podmínky výpočtu a jejich dostupnost), složitost výpočtu a aplikaci pro užití v energetických auditech. V návaznosti na potřebu tepla jsou popsány a analyzovány navrhované metody pro výpočet potřeby tepla a následné ocenění využití prvotní energie a navržen možný postup výpočtu potřeby tepla pro energetický audit.
2005, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Zásady pro vyhotovení podkladů pro územní plánování z vypracované ÚEK

Cílem publikace je přispět k lepší využitelnosti vypracovaných územních energetických koncepcí krajů a obcí v územních plánech. Publikace je určena pro informační střediska EKIS, pracovníky státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost zabývající se vypracováváním ÚEK a bezpečnostními riziky v energetice.
2005, 0 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Zkušenosti s provozem nízkoenergetických nízkonákladových budov v ČR

Veřejnost obvykle zastává názor, že nízkoenergetické stavění je záležitost obrovských investičních nákladů, které si jen tak někdo nemůže dovolit. Snahou tedy je přesvědčit stavebníky, že investice do nízkoenergetického domu nemusí být výrazně větší (může být téměř srovnatelná) oproti investici do „obyčejného“ objektu, jehož provoz navíc bude dražší a méně šetrný k okolnímu prostředí.
2005, 0 kB, SEVEn

4 x o tepelné izolaci budov

Publikace je určena především tepelným technikům, stavebním technikům, architektům, energetikům, energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům, projektantům technických zařízení budov a studentům příslušných oboru.
2004, 0 kB, ČKAIT

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2004)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
2004, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Aktualizace databáze a webová prezentace EPC a EC

V níže uvedených databázích naleznete projekty realizované v České republice metodou EPC (Energy Performance Contracting) nebo EC (Energy Contracting). Projekty jsou řazeny abecedně dle názvu projektu, přičemž vyšší prioritu mají projekty, k nimž je k dispozici fotodokumentace. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o jednotlivých projektech a jejich přínosech – např. o výši investice, době životnosti projektu, celkovém ekonomickém přínosu projektu apod., klikněte na příslušný projekt.
2004, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Databáze výrobců a uživatelů bioplynu v ČR

Přehled problematiky využívání bioplynu v ČR
2004, 0 kB, Ústav pro výzkum a využití paliv a.s.

Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby budov

Ekonomické posuzování rentability návratnosti opatření na energeticky vědomou modernizaci budovy je vždy silně ovlivněno podílem nákladů, které je nutné vydat na údržbu budovy a k odstranění vzniklých vad a poruch budovy. Tyto náklady a jimi vyvolaná opatření nepřinášejí úsporu energie a musí být vynaloženy, nemá-li se stát budova nepouživatelnou. Publikace obsahuje přehled výběru typických funkčních dílů na a řešení budov bytových panelových,
bytových tradičních, rodinných domů, školní budovy tradiční a v technologii montovaného skeletu, administrativní budovy a budovy pro zdravotnictví v návaznosti na etapu 2002.
2004, 0 kB, STÚ-E, a. s.

I ty umíš šetřit!

Audiovizuální projekt o úsporách energie pro děti - počítačový výukový program pro školáky (6-14 let).
2004, 0 kB, Česká energetická agentura

Indikátory energetické efektivnosti v ČR v kontextu vývoje v EU

Tato brožura prezentuje trendy a dosažený pokrok ve vývoji energetické efektivnosti a náročnosti v České republice na úrovni národního hospodářství a jeho základních sektorů a dále srovnání těchto trendů s vývojem v zemích bývalé
EU15.
2004, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Klíčové hodnoty potřeby tepla bytových a rodinných domů

Produkt obsahuje klíčové hodnoty potřeby tepla pro bytové domy vícepodlažní postavené v tradiční technologii
a panelové domy, rodinné domy, zdravotnické budovy a budovy pro administrativu a jiné občanské budovy.
2004, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Klimatologické údaje 2003-2004

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie v budovách. Jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2003 a první pololetí roku 2004, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
2004, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Malé zdroje znečištění

Publikace je určena přednostně pracovníkům municipální sféry. Jejím cílem je přiblížit zejména pracovníkům obecních
úřadů problematiku malých zdrojů znečišťování, tj. malých spalovacích zdrojů, z pohledu současných požadavků technických, ekonomických i legislativních.
2004, 0 kB, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Měření a hodnocení světelně technických veličin

Cílem předkládaného produktu tedy je popis základních principů uplatňovaných při realizaci osvětlovacích soustav a objasnit energetickým auditorům šířeji problematiku osvětlení a osvětlovacích soustav tak, aby byli při zpracování energetických auditů schopni správně aplikovat legislativní požadavek ve vztahu k identifikaci stavů nehospodárnosti.
2004, 0 kB, Martia

Metodická pomůcka pro tvorbu akčních plánů

Publikace se zabývá metodikou tvorby akčních plánů k územním energetickým koncepcím.
2004, 0 kB

Požadavky na energetickou účinnost v rámci IPPC

Cílem tohoto produktu je přispět ke zlepšení procesu integrovaného povolování zejména se zřetelem k uplatňování požadavků na energetickou účinnost.
2004, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Program Louisa 3

Program vyžaduje zadání konkrétních údajů o budově a na jejich základě spočítá obálkovou metodou potřebu energie a vystaví Energetický průkaz a energetický štítek spolu s protokolem o něm. Dále je výstupem přehled všech použitých a vypočtených hodnot. Předpokládá se používání tohoto programu projektanty, stavebními techniky, studenty, poradci, energetickými auditory a poučenou veřejností.
2004, 0 kB, Energy Consulting

Racionalizace v osvětlování kanceláří, škol a bytových prostor

Cílem této příručky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s novými evropskými normami, co se týče denní, sdruženého a umělého osvětlení, s vazbami mezi nimi a především s racionalizačními opatřeními, které napomohou snížit energetickou náročnost. Týká se to obytných prostorů, kancelářských prostorů a škol všech stupňů.
2004, 0 kB, Česká společnost pro osvětlování

Sborník technických řešení - Měření, řízení a optimalizace spotřeby energie

Publikace obsahuje základní zásady pro měření, řízení a optimalizaci spotřeby jednotlivých forem energie a je určena pracovníkům v oblasti energetiky.
2004, 0 kB, Martia

Tepelné izolace v otázkách a odpovědích

Publikace Tepelné izolace domů v otázkách vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovědět na nejčastější dotazy, se kterými se autor při poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou
sestaveny tak, aby pokud možno v třinácti kapitolách plně pokryly běžné případy použití stavebních tepelných izolací.
2004, 0 kB, Energy Consulting

Úsporné hospodaření teplem v domě podmíněné racionální motivací

Studie věnovaná poměrovému měření a rozdělování nákladů na vytápění, založené na registraci účinku tepelné energie v čase a příhodném místě nebo na přímém zjištění odebraného množství tepelné energie v obytných domech.
2004, 0 kB, Ladislav Černý, Josef Patočka

Úspory energie v panelových domech

Rozhlasový seriál a příručka o úsporách energie v panelových domech.
2004, 0 kB, ECČB

Užití nově zavedených EN norem při zpracování energetických auditů pro budovy

Publikace pojednává o zavedených, zaváděných a připravovaných EN v oblasti energetiky budov.
2004, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Aktualizace databáze a příručky GEMIS (2003)

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě.
2003, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Česká jazyková mutace programu GEMIS

GEMIS je lineární výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a
ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů,
navrhovaných opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších
průmyslových oborech a dopravě.
2003, 0 kB, CityPlan spol. s r.o.

Databáze a webová prezentace EPC a EC projektů

Účelem databáze je poskytnout zájemcům o úspory energie a nákladů na energii rychlý přístup k informacím o společnostech energetických služeb, principu těchto služeb, ale zejména o konkrétních realizovaných projektech včetně uvedení kontaktních jmen a adres realizátorů i objednatelů takových projektů, informace o postupu výběru a realizace, technických a ekonomických parametrech a přínosech projektů apod.
2003, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Databáze fytoenergetiky

Databáze fytoenergetiky umožňuje organizacím a jednotlivcům vstup do publikačního systému, prostřednictvím něhož mohou publikovat na Biom.cz informace o své organizaci, nabídky a poptávky zboží, služeb a práce, novinky, upozornění na připravované akce, a další typy informací. Registrace i publikování je bezplatné.
2003, 0 kB, Výzkumný ústav zemědělské techniky

Diagram energetických toků

Cílem publikace je grafickou formou vyjádřit základní informace o energetice České republiky. Energetický trh ČR lze posuzovat pouze v souvislosti s energetickým trhem celého světa a zejména Evropy. Základním grafem je Diagram energetických toků ČR, který doplňují grafy a mapy o základních energetických zdrojích a tocích světa a Evropy. Ve střední části jsou tabulky doplňující mapy Evropy a grafy zobrazující vývoj energetiky v ČR.
2003, 0 kB, CONTE, spol. s r.o.

Energetická ročenka 2003

elektroenergetika, hornictví, plynárenství, teplárenství
2003, 0 kB, GAS

Energie na tabuli

E-learningová aplikace.
2003, 0 kB

Inteligentní řízení osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení

V oblasti osvětlovacích zařízení je mimořádně významná úloha řízení osvětlení. Moderní řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Důležitá je možnost spolupráce řídících systémů umělého osvětlení se systémy denního osvětlení a s řídícími systémy dalších funkcí prostředí v budově. Takto integrované systémy se nazývají inteligentními řídícími systémy a jejich popis lze považovat za stěžejní část této příručky.
2003, 0 kB, Česká společnost pro osvětlování

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

V textu jsou strukturovaně popsána jednotlivá typová opatření s tím, že nejdříve jsou formulovány kriteriální ukazatele, jejichž plnění je vyžadováno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jednotlivými prováděcími přepisy (viz kapitola 2). Pokud auditovaný systém nevyhovuje příslušnému ukazateli, je třeba, aby energetický auditor jednak konstatoval nevyhovující stav a jednak zpracoval příslušný návrh na opatření. Produkt je především určen energetickým auditorům, poradenským střediskům EKIS a zadavatelům
energetických auditů.
2003, 0 kB, Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Možnosti rozvoje výroby tepla a elektřiny využitím biomasy v regionech a městech ČR

Cílem publikace je přispět k rozvoji regionálního využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny.
2003, 0 kB, Zbyněk Ibler

Palivové články

Cílem produktu je vytvořit podklady, znalosti a zkušenosti z oboru, který v poslední době provází obsáhlá diskuse. Jedná se palivové články jako předpoklad dalšího vývoje v oblasti jejich využití.
2003, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.

Ročenka TZI 2004

Ročenka Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR a Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení,
vzduchotechnika.
2003, 0 kB, Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných soustav

Tento sborník má také sloužit jako výchozí materiál pro připomínkování, pro úpravy a následně pro schvalování technického pravidla pro obor vytápění TPH 271 04 „Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných soustav“, které bude vydávat Cech topenářů a instalatérů Brno.
2003, 0 kB, CTI - Cech topenářů a instalatérů ČR

Tepelná čerpadla od A do Z

Elektronická encyklopedie o tepelných čerpadlech.
2003, 0 kB, Liga ekologických alternativ

Vícekriteriální hodnocení energetických auditů

Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů a metodika využití vícekriteriálního rozhodování pro
účely zpracování energetických auditů, základy pro expertní rozhodovací systém pro strategické plánování
projektů v energetice - TESES.
2003, 0 kB, EkoWATT

Výpočet typických tepelných mostů a jejich minimalizace

Publikace se zabývá tepelnými mosty a tepelnými vazbami a navazuje na již dříve vydanou publikaci Stavební detaily – Tepelné mosty, kterou vydalo nakladatelství GRADA v roce 2002, a na její druhé doplněné vydání z roku 2003.
2003, 0 kB, Energy Consulting

Databáze Aktualizace GEMIS

GEMIS je výpočtový program, který je účinným nástrojem pro zjištění environmentálních a ekonomických důsledků, které mohou vznikat v případě uskutečnění investičních záměrů, opatření i systémových změn v oblasti energetických a látkových přeměn v nejrůznějších průmyslových oborech a dopravě. Program je přístupný ze stránek www.oeko.de/service/gemis.
2002, CityPlan spol. s r.o.

Ekonomické posuzování energeticky úsporných opatření v budovách

Příručka a katalog technických řešení.
2002, 0 kB, STÚ-E, a. s.

Emise energetických zařízení, jejich zjišťování a výpočty

Software pro výpočet emisí.
2002, 0 kB, EkoWATT

Energetická účinnost a integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v průmyslu

Tento dokument považujeme za podklad pro diskusi s odbornou veřejností zabývající se energetickou
účinností a integrovanou prevencí a omezováním znečištění. Tato verze je výsledkem shody technické pracovní skupiny pro energetickou účinnost (ČR) ohledně základního přístupu k problematice.
2002, 0 kB, ENVIROS, s. r. o.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect